Fördjupande granskningar

Här hittar du 2022 års fördjupade granskningar samt ett kortfattat sammandrag av varje rapport. Revisorerna lämnar över granskningen tillsammans med en skrivelse med revisorernas bedömningar till granskad nämnd. Nämndens svar till revisorerna kallas yttrande.

Nr 10/2022 Granskning av personalkostnader år 2022

Nr 9/2022 Granskning av ekonomistyrning, FVIS-programmet år 2022

Nr 8/2022 Granskning av FVIS-programmet år 2022

Nr 7/2022 Granskning av strategisk kompetensförsörjning

Nr 6/2022 Granskning av budgetprocessen

Nr 5/2022 Granskning av uppskjuten vård

Nr 4/2022 Uppföljande granskning av betalkort år 2022

Nr 3/2022 Granskning av handlingsplan för bemanning av barnmorskor inom förlossningsvården

Nr 2/2022 Granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR) 

Nr 1/2022 Granskning av IT- och informationssäkerhet