Grundläggande granskningar

Här hittar du 2022 års grundläggande granskningar av regionens styrelser och nämnder. Här publiceras också revisorernas skrivelser (revisorernas bedömningar) och en sammanfattning av varje rapport. När styrelse eller nämnd svarar till revisorerna publicerar vi även deras svar som kallas yttrande här.

Gr 14/2022 Sammanställning över iakttagelser i granskningar av regionens kommunala företag år 2022

Gr 13/2022 Sammanställning av iakttagelser år 2022

Gr 12/2022 Granskning av redovisat resultat i årsredovisning år 2022

Gr 11/2022 Granskning av årsredovisning och årsbokslut - finansiell del 

Gr 10/2022 Granskning av regionstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll år 2022

Gr 9/2022 Grundläggande granskning av regionstyrelsen år 2022

Gr 8/2022 Grundläggande granskning av hälso- och sjukvårdsnämnden år 2022

Gr 7/2022 Grundläggande granskning av regionala utvecklingsnämnden år 2022

Gr 6/2022 Grundläggande granskning av fullmäktiges beredningar år 2022

Gr 5/2022 Grundläggande granskning av måltidsnämnden i Skellefteå år 2022

Gr 4/2022 Grundläggande granskning av folkhögskolestyrelsen år 2022

Gr 3/2022 Grundläggande granskning av patientnämnden år 2022

Gr 2/2022 Granskning av delårsrapport per augusti 2022 - redovisat resultat

Gr 1/2022 Granskning av delårsrapport per augusti 2022 - finansiell del