Grundläggande granskningar

Här hittar du 2023 års grundläggande granskningar av regionens styrelser och nämnder. Här publiceras också revisorernas bedömningar och en sammanfattning av varje rapport. När styrelse eller nämnd svarar till revisorerna publicerar vi även deras svar som kallas yttrande här.

 Gr 13/2023 Sammanställning av iakttagelser år 2023

Gr 12/2023 Sammanställning över granskningar år 2023 av regionens kommunala företag och förbund

Publiceras när samtliga granskningar av bolag och förbund är avslutade i juni 2024.

Gr 11/2023 Granskning av årsredovisning och årsbokslut - finansiell del 

Gr 10/2023 Granskning av redovisat resultat i årsredovisning år 2023

Gr 9/2023 Granskning av regionstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll år 2023

Gr 8/2023 Granskning av regionstyrelsen år 2023

Gr 7/2023 Granskning av hälso- och sjukvårdsnämnden år 2023

Gr 6/2023 Granskning av regionala utvecklingsnämnden år 2023

Gr 5/2023 Granskning av folkhögskolestyrelsen år 2023

Gr 4/2023 Granskning av patientnämnden år 2023

Gr 3/2023 Granskning av fullmäktiges beredningar år 2023

Gr 2/2023 Granskning av måltidsnämnden i Skellefteå år 2023

Gr 1/2023 Granskning av delårsrapport per augusti 2023