Styrande dokument

Revisorernas uppdrag framgår av kommunallagens 12 kapitel. Därutöver har fullmäktige beslutat om ett reglemente för regionens revisorer. Revisorerna beslutar i sin tur årligen om en arbetsordning och en revisionsplan för sitt arbete.

Nedan finner du revisorernas revisionsplaner för år 2018 och år 2019.

Förutom kommunallagen ska revisorerna även förhålla sig till den goda revisionsseden som är framtagen av SKL (Sveriges Kommuner och Region). De förtroendevalda revisorerna som har egen personal i form av ett revisionskontor ingår i ett nationellt nätverk som heter STAREV. Revisorernas sakkunniga stöd dvs. medarbetarna på revisionskontoret har i sin tur ett nationellt nätverk i föreningen SKYREV (Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer). Nedan finns länkar till dessa organisationer.