NYHETER 2024-03-25

Regio Stars Västerbotten 2024

Regio Stars Västerbotten är ett initiativ av Region Västerbotten, inspirerat av Europeiska kommissionens tävling Regio Stars, i syfte att uppmärksamma nytänkande regionala utvecklingsprojekt i Västerbotten med finansiering av regionala utvecklingsmedel eller EU-fonder.

Logga Regio Stars Västerbotten

Med utmärkelsen vill Region Västerbotten visa hur aktörer i länet bidrar till nytta för Västerbotten och västerbottningarna. 

Arbetar du i ett projekt eller känner till ett projekt med goda resultat, nominera det till Regio Stars Västerbotten! De vinnande projekten i respektive kategori kommer att uppmärksammas vid Region Västerbottens Mötesplats Lycksele, i digitala forum och genom offentliga tillkännagivanden till press och allmänhet. 

Projekt kan nomineras till en av sex kategorier, alla med koppling till prioriteringarna i den regionala utvecklingsstrategin för Västerbotten. Nominerade bedöms efter hur de bidrar till fyra olika bedömningskriterier: 

  1. Goda uppvisade resultat och visad effekt på projektets mål samt målen för den sökta kategorin/prioriteringen. 
  1. Hur projektets resultat har eller förväntas kunna tas tillvara efter projektavslut. 
  1. Projektets hållbarhetsfokus och hur projektet bidrar till ökad hållbarhet och samtidigt inte innebär negativa effekter. Beskrivet i termer av bidrag till de tre inriktningarna i RUS och till de globala hållbarhetsmålen i RUS/Agenda 2030. 
  1. Kommer aktörer i flera kommuner till gagn och bidrar till samverkan inom och ev utanför länet. 

En jury bestående av ledningsgruppen för regional utveckling vid Region Västerbotten utser vinnaren i respektive kategori som kommer att tillkännages vid Mötesplats Lycksele den 31 maj 2023. 

 

Prioriteringar  

1.En nytänkande och smart region  

Projektet bidrar till kapacitet för samverkan och samhandling, digitalisering och nya lösningar samt utveckling av innovationer.  

  1. En region med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling 

Projektet bidrar till kapacitet för samverkan och samhandling, växande, starkare och nya livskraftiga företag  

  1. En nära tillgänglig region 

Projektet bidrar till kapacitet för samverkan och samhandling, hållbar mobilitet, investeringar i hållbara transportsystem och digital infrastruktur  

  1. En region med hållbara livsmiljöer att bo, verka och leva i 

Projektet bidrar till kapacitet för samverkan och samhandling, utveckla och förvalta naturarv, livsmiljöer, en aktiv fritid, kultur och kulturarv samt hållbar konsumtion, inklusive energianvändning  

  1. En hälsofrämjande region 

Projektet bidrar till kapacitet för samverkan och samhandling, hälsosamma levnadsvanor, hälsosamma arbets- och verksamhetsmiljöer samt trygg vård och social omsorg, särskilt för barn, unga och sårbara grupper  

  1. En region rik på kompetenser 

Projektet bidrar till kapacitet för samverkan och samhandling, likvärdigt deltagande i arbets- och samhällsliv, särskilt genom utbildning samt kompetensförsörjning i företag och verksamheter  

 

Inriktningar för hållbarhetsfokus  

Sammanhållen region - Regionala utvecklingsinsatser bidrar till en platsbaserad, utåtriktad och integrerad utveckling av städer, landsbygder och glesbygder inom och utanför länet, för att Västerbotten ska vara en sammanhållen region.  

Jämlik och jämställd inkludering - Regionala utvecklingsinsatser bidrar till att länet säkerställer att skillnader mellan grupper utjämnas för en jämställd och inkluderande utveckling.  

Regionala utvecklingsinsatser bidrar till att länet blir en föregångare i omställningen till ett cirkulärt samhälle med beredskap för klimat- och miljöförändringar  

 

De vinnande projekten i respektive kategori kommer att uppmärksammas vid Region Västerbottens Mötesplats Lycksele, i digitala forum och genom offentliga tillkännagivanden till press och allmänhet. De får även möjlighet att använda symbolen för Regio Stars Västerbotten.  

 

Gå in på den här länken och fyll i formuläret!  

Ansökan måste skickas in senast 12 april 2024. 

Tillbaka till nyhetslistan