Västerbottens hållbara besöksnäring och Agenda 2030

Agenda 2030 är en plan där alla världens länder enats om hur vi ska arbeta för en mer hållbar utveckling. Planen innehåller 17 så kallade globala mål (SDGs) som handlar om ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer. Varje globalt mål har delmål som är mer detaljerade. Totalt finns 169 delmål.

Det övergripande syftet för Agenda 2030 är att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

Planen är i sig ett verktyg för att göra det tydligt att de olika målen är del av samma helhet. De påverkar och påverkas av varandra och kan inte lösas var för sig.

Region Västerbotten arbetar i enlighet med Agenda 2030. Hos Region Västerbotten Turism omsätts de globala målen i praktik genom vårt arbete med utvecklingsprogrammet Västerbotten Experience.

Här presenterar vi i korthet hur RVTs arbete relaterar till Agenda 2030 och de globala målen:

Hållbar turism är en viktig del i den globala planen för en mer hållbar utveckling. Det nämns både i den övergripande texten för Agenda 2030 (den så kallade portaltexten) och i flera av målen. Förklaringen till detta finns i att turismen på en global nivå är en av de näringar som växer snabbast vad gäller antal sysselsatta, platser som besöks och effekter på miljö och lokalsamhällen. På grund av att besöksnäringen är en blandning av olika branscher och har kopplingar till olika delar av samhället är det svårt att avgränsa vilka globala mål som är mest relevanta. För att göra arbetet mer hanterbart brukar besöksnäringens direkta koppling till de globala målen göras inom mål 8 och mål 12.

Mål 8 är Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Delmål 8.9 handlar uttalat om turism och är formulerat: Senast 2030 utarbeta och genomföra politik för hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

Mål 12 är Hållbar konsumtion och produktion. Delmål 12.B vänder sig till turismen med formuleringen: Utveckla och genomföra verktyg för att övervaka hur en hållbar utveckling påverkar en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

Båda målen handlar om besöksnäringens effekter på lokalsamhället, både i fråga om ekonomi och sociokulturella frågor. I den allmänna debatten har resandets ekologiska påverkan fått mycket uppmärksamhet. I arbetet med de globala målen vänder sig besöksnäringsfrågorna till de som berörs på lokal nivå för att hitta ramar och mätbarhet som gör det möjligt för dem att gynnas av andras besök så att negativa effekter kan undvikas.

RVT arbetar med de globala målen med denna ansats som grund. Vi har ett hållbarhetsarbete som riktar sig till de lokala aktörerna med operativa insatser. Samtidigt håller vi det breda, globala perspektivet genom att delta i samråd och kunskapsinsatser där alla aspekter av Agenda 2030 finns med. På det viset strävar vi efter att koppla samman insatser på plats i Västerbotten med vårt globala, gemensamma arbete för en mer hållbar utveckling.

Mer information om de globala målen och Agenda 2030 finns på den svenska sidan för FN:s utvecklingsprogram (UNDP):

Globala målen

 

 

 

 

Annika Sandström Regionturismchef
E-post
annika.sandstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-550 16 08