Västerbotten Experience - en metod för hållbar besöksnäring

Västerbotten Experience är Västerbottens samlade initiativ för att arbeta med hållbar besöksnäring i praktiken.

Den arbetsmetodik RVT utvecklat baserat på Global Sustainable Tourism Council's(GSTC) kriterier ligger till grund för begreppet Västerbotten Experience (VX). VX är ett initiativ där RVT skapat en samlande punkt för Västerbottens privata och offentliga aktörers arbete för en hållbar utveckling av besöksnäringen. Genom samverkan under ett gemensamt begrepp och utifrån tydliga grundprinciper underlättas de gemensamma satsningar som görs och kan bli konkreta insatser, även för enskilda verksamheter.  

Arbetsmetodiken kan även användas för offentliga verksamheter och kommunerna i Västerbotten deltar aktivt i arbetet. Därigenom får de möjlighet att närma sig den annars svårhanterliga hållbarhetsaspekten i kopplingen till besöksnäring och erbjuds på så vis en stabil grund för arbetet framåt. Genom att låta VX grundprinciper genomsyra strategier och satsningar arbetar alla i en gemensam förståelse och riktning för en långsiktigt hållbar näring och livskraftiga samhällen. Utgångspunkten för VX är att erbjuda verktyg för att utveckla långsiktigt hållbara verksamheter.  

Hållbarhet omfattar inom VX alltifrån miljöhänsyn till omsorg om företagaren själv. Den verksamhetsgenomgång VX metodiken inleds med hjälper verksamheten att identifiera förbättringspotential. Utifrån dessa erbjuds kunskapsbaserade verktyg som ger deltagande verksamheter möjlighet att stärka sin verksamhets företagsidé, identifiera målgrupper och få vägvisning till hur deras erbjudande kan kommuniceras till marknaden. I processens senare del där alltmer fokus ligger på synlighet, försäljning och utförande är RVT och andra offentliga aktörer allt mindre inblandade och arbetet övergår i marknadskommunikation som planeras och drivs av näringsverksamheterna själva tillsammans med de destinationsorganisationer som har ett sådant uppdrag.