Studentenkät

Den verksamhetsförlagda utbildningen för studenter inom vård och omsorg är ett mycket viktigt uppdrag för Region Västerbotten. Studenter är våra kommande medarbetare och självklara i alla verksamheter. För att utvärdera hur våra studenter tas emot, trivs och utvecklas/utbildas hos oss har en webbenkät tagits fram. Enkäten ger även möjlighet att definiera förbättringsområden. Webbenkäten vänder sig till studenter inom programmen för arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer, psykologer, biomedicinska analytiker, hälso- och sjukvårdskuratorer, vårdadministratörer, medicinska sekreterare och dietister samt elever inom vård- och omsorgsprogrammen som gör VFU.

Målet med en VFU webbenkät är att:

- Utvärdera pedagogiska insatser, interprofessionella moment och återkoppling till studenterna.

- Sprida idéer kring förbättrings-, utvecklings- och utbildningsinsatser mellan verksamheterna.

- Följa upp VFU på ett effektivt och säkert sätt över tid och därmed bidra till en kvalitetssäkring av utbildningen.

 

Här kan du som student fylla i enkäten

Länk till VFU-enkäten

 

Här nedan kan du ta del av hur studenterna upplevde sin VFU

Resultat studentenkät vårterminen 2021

Resultat studentenkät höstterminen 2021

Resultat studentenkät 2022

Resultat studentenkät 2023