BT-läkare

Bastjänstgöring (BT) är en ny tjänstgöringsform som började gälla från och med 1 juli 2021. BT innebär 6-12 månaders tjänstgöring och är en klinisk introduktion för legitimerade läkare.

Region Västerbotten planerar att erbjuda BT i första hand som visstidsanställd central BT eller inom ramen för en ST-tjänst i en verksamhet (klinik-BT). Annonsering två gånger per år.

BT är en målstyrd utbildning och tidsbegränsad anställning om 12 månaders heltidsarbete med minimitid på 6 månader. Genom övergripande organisation inom FoUI för bastjänstgöring säkrar vi tillgång till placeringar och de kvalitetskrav på innehåll, kompetensbedömning, handledning och utbildningsaktiviteter som ställs i den nya förordningen.

Upplägg

Tjänstgöringen är fördelad på tre till fyra placeringar inom psykiatri, akut sjukvård och primärvård och fördelningen kommer att se olika ut på våra tre sjukhus i länet. BT inleds med 2 veckor introduktion tillsammans med AT-läkare, A-HLR, akutmedicinsk kurs, patientsäkerhet, vårdhygien, försäkringsmedicin, lagar och förordningar, psykiatri, läkemedel, utbildning i journal och läkemedelssystem. Etik och kommunikation-konsultations utbildning. 

Under tjänstgöringstiden varvas kliniskt arbete med utbildningsdagar. En del av utbildningarna är regionala medan andra anordnas lokalt på respektive sjukhus. Utbildning och introduktion är anpassad efter målbeskrivning för BT.

Handledning

Alla som genomgår BT inom Region Västerbotten får en utsedd personlig handledare på samtliga tjänstgöringar samt en ansvarig huvudhandledare under hela bastjänstgöringen.

Examinering

Examination sker genom kontinuerliga bedömningar med bedömningsverktyg som även används inom specialisttjänstgöringen samt sammantagna bedömningar som görs vid varje tjänstgöringsavsnitt avslut. En slutlig bedömning görs av huvudhandledare och en extern bedömare där de kontinuerliga och sammantagna genomförda bedömningarna samlas in varpå den legitimerade läkaren ansöker hos Socialstyrelsen om uppnådd baskompetens.

Helena Hetta Tillförordnad Regionstudierektor och Övergripande ST-studierektor
E-post
helena.hetta@regionvasterbotten.se
Karin Forsén HR-konsult, Umeå
E-post
karin.forsen@regionvasterbotten.se
Mobil
070-673 37 12
Anna Mattsson Sjukhussamordnare, Lycksele
E-post
anna.v.mattsson@regionvasterbotten.se
Telefon
072-533 91 48