Barn- och ungdomscentrum

Barn- och ungdomscentrum, BUC, består av barn- och ungdomsmedicinsk verksamhet vid Norrlands universitetssjukhus, Skellefteå lasarett samt vid barnmottagningen i Lycksele. Vårt uppdrag är att bedriva vård, forskning och att utbilda vårdpersonal.

Vid Barn- och ungdomscentrums alla verksamhetsorter bedriver vi högspecialiserad vård av länets barn. Vid Norrlands universitetssjukhus sköter vi dessutom om vården av alla barn med cancersjukdomar och intensivvården av för tidigt födda barn från hela norra sjukvårdsregionen. Vården har en stor bredd och BUC har flera olika delområden, exempelvis barnkardiologi, -onkologi, -urologi, -gastroenterologi och astma/allergi. Vården vid Barn- och ungdomscentrum håller mycket hög klass både nationellt och internationellt. Nationella patientenkäten för barnsjukvård visar att vi har mycket nöjda patienter och föräldrar.

I den öppna vården arbetar vi mycket i team med läkare, specialistsjuksköterska, dietist, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och psykolog. Våra diabetes- och epilepsiteam är exempel på sådana tvärprofessionella samarbeten.

För vissa patientgrupper har våra specialistsjuksköterskor självständiga mottagningar.

På Norrlands universitetssjukhus och vid Skellefteå lasarett finns både sjukhusskola och lekterapi.

Fokus på forskning

Vi prioriterar forskning och i samarbete med Umeå universitet bedriver vi ett stort antal forskningsprojekt med patientnära anknytning. Forskningen är på stark frammarsch och både anslag och antalet publicerade vetenskapliga artiklar har ökat de senaste åren. Många av våra specialistläkare är disputerade, och vi uppmuntrar forskning bland all personal och har därför också sjuksköterskor och dietister som är disputerade.

Institutionen för pediatrik har tjänster för forskning och undervisning men i praktiken deltar all personal i att utbilda läkare och annan sjukvårdspersonal.

Nöjda medarbetare

Vi är cirka 390 anställda varav cirka 60 är läkare, 180 sjuksköterskor och 60 barnsköterskor/undersköterskor. Dessutom finns administratörer, sekreterare, fysioterapeuter, dietister med mera. Vårdprofessionerna är högt specialiserade och vi ser gärna att våra sjuksköterskor har specialistutbildning. Vi jobbar aktivt med att skapa möjligheter för våra medarbetare att läsa vidare. Våra medarbetarenkäter visar att trivseln är hög och vi har en relativt låg personalomsättning.

HR-partner Nina Robertsson
Mobil
070-123 45 67
Matilda Djärf
E-post
matilda.djarf@regionvasterbotten.se
Telefon
0730329327