Ny vårdbyggnad

För att möta framtidens behov av vård bygger Region Västerbotten en ny vårdbyggnad på sjukhusområdet i Skellefteå. Målet är att den ska vara färdig 2029/2030.

Skissbild över den nya vårdbyggnaden och parkeringshuset på Skellefteå sjukhus.
Skiss över den nya vårdbyggnaden och parkeringshuset på sjukhusområdet i Skellefteå.
Foto: Arkitema

Tillgänglighet, flexibilitet och generalitet är grundläggande principer för den nya vårdbyggnaden. Genom att bygga standardiserat blir lokalerna enkla att ställa om och anpassa när behoven förändras i framtiden. 

Lokalerna utformas med patientsäkerhet i fokus, och risken för smittspridning och vårdskador ska vara så liten som möjligt. För att uppnå det utgår man bland annat från Region Västerbottens styrande princip om att 80 procent av patientrummen på slutenvårdsavdelningar ska vara enkelrum, medan 20 procent kan vara flerpatientsrum. För administrativa lokaler gäller det motsatta, och 80 procent av lokalerna ska vara gemensamma. 

Den nya vårdbyggnaden utformas för att stödja verksamhetens uppdrag och behov. Välfungerande flöden som stödjer patientens resa genom behandlingen är en viktig del av det. I den mån det går ska gods- och serviceflöden skiljas från patient- och personalflöden. 

Region Västerbotten eftersträvar att bygga med så låg klimatpåverkan som möjligt. Ambitionen är att den nya vårdbyggnaden ska motsvara Miljöbyggnad guld 4.0. 

Rivning av byggnaderna 102 och 103 

Under våren 2024 rivs byggnaderna 102 och 103 för att ge plats åt den nya vårdbyggnaden. 

Rivningsarbetet har planerats för att få så lite störningar som möjligt för vårdverksamheterna och patienterna. 

 

Rivning av sjukhusbyggnad i Skellefteå.

Rivning av sjukhusbyggnad i Skellefteå.

Rivning av sjukhusbyggnad i Skellefteå.

 

Tidplan 

Markarbeten påbörjas under 2024 och målet är att den nya vårdbyggnaden ska stå klar 2029/2030.

Foto: Klas Sjöberg
Video: Daniel Marklund