Att vara chef

Som chef i Region Västerbotten får du vara med och skapa en attraktiv region med goda livsvillkor för alla, samtidigt som du själv utvecklas.

Gott ledarskap och medarbetarskap är avgörande förmågor för att Region Västerbotten ska klara framtidens utmaningar. Vi befinner oss i en tid av förändring där vår samlade förmåga att kunna ställa om i synsätt och arbetssätt prövas. Särskilt utmanande blir omställningen då vi samtidigt behöver anpassa oss till förändrade behov hos invånarna, snabb teknisk utveckling och förändrade krav i omvärlden. Hur väl vi lyckas beror på om, vi tillsammans, har förmågan att genomföra både nödvändiga och genomgripande förändringar i ett komplext system.

För att lyckas behöver vi tillvarata alla människors förmågor och engagemang. Det gör vi genom att skapa goda förutsättningar för våra chefer och medarbetare. Det är syftet med vår ledarskapsfilosofi och våra chefskriterier är därför att inspirera, motivera och stärka vår gemensamma handlingskraft.

Som chef och ledare i Region Västerbotten förväntas man agera i linje med vår ledarskapsfilosofi. Det innebär att det är chefens ansvar att i vardagen anstränga sig för att omsätta ledarskapsfilosofin i handling genom sina beteenden. Våra chefskriterier som är baserade på det transformerande ledarskapet är utformade som stöd för goda ledarbeteenden.

Våra chefskriterier:

  • Du agerar förebild i syfte att skapa tillit och förtroende
  • Skapar gemensamma visioner och förutsättningar för motivation
  • Utmanar och ifrågasätter för att utveckla verksamhet, medarbetare och dig själv
  • Frigöra handlingskraft för att skapa mervärde
  • Uppmuntrar och synliggör för att skapa kraft

Vi tror på att visa upp och stärka goda ledarskapsbeteenden genom hela chefs- och ledarkarriären. Det innebär att ledarskapsfilosofin ska genomsyra hur vi attraherar, rekryterar, introducerar, behåller, följer upp och utvecklar våra chefer och ledare. Det innebär också att ledarskapsfilosofin ska vara närvarande och synlig på samtliga chefsnivåer i organisationen.

Region Västerbottens ledarskapsfilosofi

Ledarutveckling

Region Västerbotten har en tydlig struktur för den interna ledarutvecklingen. Den startar redan innan du blivit chef med rekryteringsprogrammet Morgondagens chefer. När du blivit anställd som chef följer en serie grundläggande chefsutbildningar i bland annat arbetsmiljö, ekonomi och redovisningssystem. När du arbetat en tid erbjuds du att gå regionens ledarutvecklingsprogram.