Årsredovisning och rapporter

En viktig del i den politiska styrningen är att följa upp mål, verksamheter och hur medborgarnas behov tillgodoses. Delårsrapporter och årsredovisning är centrala dokument för uppföljning och är regionstyrelsens uppföljningsrapport till regionfullmäktige.

Under ett kalenderår presenterar regionen en delårsrapport för perioden 1 januari–30 april, och därefter en andra delårsrapport för perioden 1 januari–31 augusti. Den tredje och sista rapporten behandlar hela kalenderåret och är Region Västerbottens årsredovisning.

Årsredovisning

Årsredovisningen är regionstyrelsens årliga och mest omfattande uppföljningsrapport till fullmäktige. Regionstyrelsen sammanställer årsredovisningen som ett led i ansvaret att samordna och leda regionens angelägenheter. Årsredovisningen visar för hur det går i regionen, både vad gäller ekonomi och följsamhet till mål. Redovisningen är ett underlag för regionfullmäktige att vidta eventuella åtgärder med anledning av resultatet.

Delårsrapport

Delårsrapporterna visar om styrelser och nämnder håller sig till det som regionfullmäktige har beslutat för planeringsperioden. Rapporterna innehåller resultat och prognoser på om det är troligt att fullmäktiges mål kommer att uppnås eller inte vid årets slut.

Peter Rönnholm Ekonomidirektör
E-post
peter.ronnholm@regionvasterbotten.se