Årsredovisning och rapporter

En viktig del i den politiska styrningen är också att följa upp mål, verksamheter och hur medborgarnas behov tillgodoses. Delårsrapporter och årsredovisning är centrala dokument för uppföljning och är regionsstyrelsens uppföljningsrapport till regionsfullmäktige.

Årsredovisning

Årsredovisningen är regionsstyrelsens årliga och mest omfattande uppföljningsrapport till fullmäktige. Den sammanställer regionsstyrelsen som ett led i sitt ansvar att samordna och leda regionens angelägenheter. Årsredovisningen är en samlad redovisning för hur det går i regionen och redovisningen är ett underlag för regionsfullmäktige att vidta eventuella åtgärder med anledning av resultatet.

Delårsrapporter

Delårsrapporten ger svar på frågan om styrelser och nämnder håller sig till de beslut och direktiv som fullmäktige har beslutat. Delårsrapporterna innehåller prognoser på om det är troligt att fullmäktiges mål kommer att uppnås vid årets slut. Det är en samlad redovisning för hur det går i regionen och vilket resultat som förväntas vid årets slut. 

Jan Öström Ekonomidirektör
E-post
jan.o.ostrom@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 70 80
Mobil
073-040 66 06