Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet minskar risken för sjukdomar och förbättrar möjligheterna till återhämtning. I Region Västerbottens arbete ingår att hitta lämpliga aktiviteter för alla för att bidra till en bättre hälsa.

Effekter och träningsråd

All form av fysisk aktivitet, motion och rörelse är bra i alla åldrar.

Läs mer om effekter och träningsråd på 1177.se
Tre personer simmar i en bassäng

Fysisk aktivitet på recept, FaR

Fysisk aktivitet är viktigt för att behandla och förebygga sjukdomar och minskar risken för förtida död, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes samt psykisk ohälsa. Ett recept, FaR, innebär en ordination från vårdpersonal av fysisk aktivitet som är lämplig beroende på diagnos, personligt intresse och livssituation.

I Västerbotten anordnar folkhälsoenheten utbildning för förskrivare och aktivitetsarrangörer. Kontakta Cecilia Edström för mer information, se uppgifter längre ned.

Aktivitetskatalog

Letar du efter aktivitetskatalogen? Den är vilande i väntande på en nationell katalog. Du hittar aktiviteterna i listan ovanför. Om du vill lägga till en aktivitet kan du kontakta Cecilia Edström.

Promenadstråk i Umeå, Skellefteå och Lycksele

På länets sjukhus finns promenadstråk för patienter, besökare och medarbetare.

Motionsbingo

Motionsbingo kan vara ett sätt att motivera till fysisk aktivitet.

Rekommendationer

Vuxna

Genom fysisk aktivitet minst 30 minuter dagligen eller totalt 150 minuter per vecka så uppnås de nationella rekommendationerna för vuxna om tillräcklig fysisk aktivitet. 

Alla vuxna som besöker hälso- och sjukvården bör få frågan om sina levnadsvanor, bland annat fysisk aktivitet, enligt nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Vid otillräcklig fysisk aktivitet eller sjukdom/skada kan fysisk aktivitet på recept förskrivas till patienten. Som stöd vid förskrivning eller för att tipsa invånarna om lämpliga aktiviteter finns aktivitetskatalogen.

Äldre

För äldre gäller samma rekommendationer som för vuxna men med tillägg av balansträning. Samma kriterier för förskrivning av fysisk aktivitet på recept gäller även äldre. För att minska fall och fallskador är träning en viktig förebyggande faktor. I Västerbotten arbetar vi fallförebyggande både inom regionen och i samarbete med kommuner, studieförbund, aktivitetsarrangörer och Umeå universitet.

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar 6–17 år rekommenderas fysisk aktivitet sammanlagt minst 60 minuter per dag. Aktiviteten kan innehålla planerade aktiviteter, men även ha utrymme för den spontana leken. Även aktiv förflyttning till och från skolan, aktiviteter och kompisar gåendes eller per cykel räknas in i detta.

Salut är regionens hälsosatsning i samarbete med mödra- och barnhälsovården, folktandvården, öppen förskola och elev- och ungdomshälsan där fysisk aktivitet ingår som en av byggstenarna i arbetet för goda levnadsvanor.

I materialet "Rör dig pigg" tipsar vi om korta program med fysisk aktivitet som passar under lektionstid för barn på låg- och mellanstadiet.

Cecilia Edström Hälsoutvecklare, fysioterapeut
E-post
cecilia.edstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-270 04 52