Allergi

Avsnittet tar i första hand upp allergibehandling för barn, men kan även appliceras på vuxna. Första åtgärd bör om möjligt vara sanering/undvikande av aktuellt allergen. För födoämnesallergier räcker detta ofta som enda behandling. Medicinsk behandling av allergi styrs utifrån det organsystem från vilket/vilka patienten får symtom. I vissa fall kan patienten behöva utrustas med mediciner för behandling av akuta reaktioner.

Många allergiläkemedel är receptfria och bör rekommenderas för egenvård vid kortare behandlingsperioder.

 

Bedöm graden av anafylaxi (1–3) enligt riktlinjer från SFFA (Svensk förening för allergologi) SFFA Anafylaxidokument 2015 (reviderat 2021). Symtom från luftvägar, cirkulation och/eller kraftig allmänpåverkan krävs för diagnos anafylaxi.

Autoinjektor med adrenalin bör alltid demonstreras och placeboinjektor testas. Om möjligt testas aktiv injektor (lågdos 150µg) tillsammans med sköterska, för att patienten ska känna sig trygg med handhavande, effekt och eventuella biverkningar. Länk till SFFA s 39: (Checklista för information och undervisning om adrenalinpenna) och s 40: (Handlingsplan vid akut allergisk reaktion-anafylaxi)

Alla vuxna som får adrenalinpenna nyutskrivet för anafylaxi bör ha remiss till allergimottagning för bedömning och barn med genomgången anafylaxi bör följas på barnmottagning.

Eftersom effekten av adrenalinet går ur efter 10 minuter och injektionen kan behöva upprepas, rekommenderas att patienten får utskrivet två autoinjektorer åt gången, och motiveras att alltid bära dem med sig. Barn upp till 20 kg ska förskrivas 150 µg, barn ≥20 kg och vuxna ska förskrivas 300–500 µg.

Antihistamin och kortisontabletter, ska alltid tas när reaktionen varit av den grad att adrenalin administrerats.

adrenalin

autoinjektor

Epipen, Jext

OBS! Angående Emerade som tidigare rekommenderats meddelade Läkemedelsverket 230510 att samtliga Emerade injektionspennor återkallas av tillverkaren då en svaghet har upptäckts i utlösningsmekanismen. Patienter som förskrivits Emerade adrenalinpennor ska så snart som möjligt förskrivas adrenalinpennor av annat fabrikat.

Allergenspecifik immunterapi/hyposensibilisering är en effektiv behandling mot säsongsallergisymtom som inte kan kontrolleras effektivt med standardmedicinering. Behandling med injektioner av allergenextrakt ges på specialistmottagningar. Även Grazax och Itulazax som är sublinguala allergenextrakt bör startas på enhet med erfarenhet av hyposensbehandling p.g.a. risk för biverkningar framför allt vid uppstart av behandling.

Sedvanlig allergibehandling med ovan rekommenderade läkemedel gäller även vid graviditet och amning och anses inte medföra risk för fostret/barnet.

Systemiska steroider vid svår pollenallergi rekommenderas inte till barn. Depåpreparat för injektion är kontraindicerade till barn i växande ålder och rekommenderas inte till vuxna (otillräcklig doku­mentation och risk för systembiverkningar).

Hos vuxna vid uttalade allergibesvär och otillräcklig effekt av oral antihistamin och lokal behandling kan man prova att ge oral steroidkur, t.ex. under pollensäsong. Rekommenderad behandling till vuxna är T. Betapred 1–2,5 mg (dosering styrs av symtomens svårighetsgrad) i 3–7 dagar. I undantagsfall kan steroidkuren förlängas i upp till 14 dagar.

Om behov finns av mer än 1–2 veckors behandling med systemiska steroider skall allergenspecifik immunterapi övervägas.

betametason

Betapred*

 

*utbytbart

Montelukast har sämre effekt än antihistaminer mot allergisk rinit men kan absolut vara av värde för barn över 7 år att prova off-label i tillägg till övrig maximal behandling om denna har haft otillräcklig effekt, särskilt då astmatendens inte så sällan är associerad med rinit.

Perorala antihistaminer kan ha god effekt vid lätt till måttligt svår allergisk konjunktivit. Vid otillräcklig effekt eller där ögonsymtom förekommer som enda allergimanifestation ges lokalbehandling med ögondroppar, som har mastcellsstabiliserande eller antihistamineffekt.

Ögondroppar utan konserveringsmedel passar för kontaktlinsbärare. Natriumkromoglikat är ett receptfritt mastcellsstabiliserande preparat som finns utan konserveringsmedel både i endospipetter (Lecrolyn) och i flaska (Lecrolyn Sine).

Av antihistaminer för lokalt bruk (ögondroppar) innehåller emedastin engångspipetter ej konserveringsmedel och rekommenderas därför till kontaktlinsbärare. Levokabastin är receptfri och har ingen åldersgräns men innehåller konserveringsmedel.

Mastcellsstabiliserande preparat och antihistaminer kan kombine­ras vid svår allergi.

Mastcellsstabiliserande

natriumkromoglikat

dr, endospipett+

Lecrolyn*°

 

dr, flaska+

Lecrolyn Sine°

 

 

Ingen åldersgräns

Antihistaminer

emedastin

dr, endospipett+, flaska

Emadine (från 3 år)

levokabastin

dr, flaska

Livostin° (ingen åldersgräns)

olopatadin

dr, flaska

Opatanol (från 3 år)

       

Vid svåra allergiska besvär kan allergenspecifik immunterapi bli aktuell.

 

+ Fri från konserveringsmedel 
° receptfritt 
* utbytbart

Perorala antihistaminer är förstahandsbehandling vid allergisk rinit. Vid otillräcklig effekt skall kompletterande lokalbehandling ges. Nasala steroider har bättre effekt på nästäppan än antihistaminspray och har få biverkningar. Nasala ste­roider är ej godkända för barn under 3 år. Barn i växande ålder som behand­las kontinuerligt mer än 3 måna­der/år med nasal steroid bör kontrolle­ras med avseende på tillväxt minst två gånger per år. Tänk på total steroiddos om barnet samtidigt behandlas med steroidpreparat för astma. Viss erfarenhet talar för att mometason (Nasonex) eller flutikason (Avamys) givet en gång per dygn, på morgonen, skulle kunna ha en fördel framför budesonid hos barn som står på högre dos inhalationssteroid med tanke på eventuell tillväxtpåverkan.

Kortikosteroid

mometason

t.ex. Mometason*°(från 3 år)

Antihistamin

levokabastin

Livostin°

 

*utbytbart
°receptfritt

Orala antihistaminer har lång duration och lindrar allergiska reaktioner i hela kroppen. Antihistaminpreparat utgör basen för behandling av allergisk rino­konjunkti­vit. Vid otillräcklig effekt kompletteras med lokal behandling för respektive organsystem (se nedan). Antihistamin kan även användas som akut behand­ling vid allergiska reaktioner av olika svårighetsgrad och i viss mån även profylaktiskt inför allergenexpone­ring.

De moderna antihistaminerna som finns på marknaden är effektmässigt tämligen likvärdiga och tolereras oftast väl. Som regel rekommenderas nyare antihistaminpreparat där loratadin och desloratadin i normaldosering inte har någon påvisad sederande effekt. Även vid urtikaria är icke-sederande antihistaminpreparat förstahandsval, men behöver ofta ges i en högre dosering, 2–4 gånger normaldos av antihistamin (gäller även för barn). De äldre, mer sederande antihistaminerna kan vara indicerade vid svår nattlig klåda.

Vuxna och barn från 6 år

desloratadin

tablett

Desloratadin*°

 

munsönderfallande tablett

Caredin*

 

oral lösning

Desloratadin°, Aerius*

loratadin

tablett

Loratadin*°

Barn mellan 1 och 5 år

desloratadin

oral lösning

Desloratadin°, Aerius*

 

* utbytbart 
° receptfritt

Expertgrupp Allergi

Thomas Sandström, Medicincentrum, Lung- och allergisektionen, NUS
Bo Sundqvist, Bjurholms HC samt Läkemedelscentrum, NUS, Umeå
Christina West, Barn- och ungdomscentrum, NUS, Umeå
Maria Bergh, Tegs HC samt Läkemedelscentrum NUS, Umeå
Therese Ahlepil, Läkemedelscentrum, NUS, Umeå