Tandvård

En mer utförlig kunskapssammanställning och behandlings- och preparat­rekommendationer finns i Tandvårdens läkemedel, som finns på regionens intranät under Folktandvårdskanalen och under Vård - Läkemedel – Fakta för förskrivare samt även på www.regionvasterbotten.se under Vård och hälsa – Tandvårdens läkemedel 

 

Antibiotika ska bara ordineras om patienten är allmänpåverkad (feber, sjukdomskänsla) eller om det föreligger tecken på, alternativt risk för, spridning av infektionen. Se STRAMA under tandvårdsstrama samt i STRAMA-appen

Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården

En god munstatus, som uppnås med hjälp av god egenvård och vid behov täta regelbundna professionella tandrengöringar av tandläkare/ tandhygienist, är av avgörande betydelse för att minska risken för lokal och hematogen spridning av infektioner hos riskpatienter.

Vid alla behandlingar måste helhetsbedömning av individen göras. Riskklassificering görs bäst enligt ASA (American Society of Anesthesiology).

Endokarditprofylax

Rutinmässig antibiotikaprofylax för att förebygga infektiös endokardit i samband med odontologiska ingrepp rekommenderas inte.

Antibiotikaprofylax för att förebygga endokardit kan dock övervägas efter individuell bedömning av ansvarig läkare till patienter med hög risk för endokardit. Ansvarig läkare ansvarar för att patienten och dennes tandläkare/tandhygienist erhåller aktuell information om att antibiotikaprofylax mot endokardit bör ges. Ingrepp där antibiotikaprofylax kan vara aktuellt enligt tillägget ovan är tandextraktion, subgingival depuration ("tandstensskrapning") och dentoalveolär kirurgi (se även infektionskapitlet).

Antibiotikaprofylax rekommenderas

- vid invasiva odontologiska ingrepp som tandextraktion, subgingival depuration (”tandstensskrapning”) och dentoalveolär kirurgi hos immunsupprimerade (granulocyter <1,0x109/L). Patienter med ett mycket lågt antal granulocyter (<0,5x109/L) bör behandlas av eller i samråd med käkkirurg/sjukhustandläkare.

- vid benskadande odontologiska ingrepp i högdosstrålbehandlat käkben

- vid benskadande odontologiska ingrepp hos cancerpatienter som behandlas/behandlats med bisfosfonat intravenöst, även om det inte finns vetenskapligt stöd för att antibiotikaprofylax minskar risken för käkbensnekros. Bör behandlas av eller i samråd med specialisttandläkare/sjukhustandläkare. 

- till i övrigt friska patienter vid anomalikirurgi, frakturkirurgi, bentransplantation och vid reinplantation av exartikulerade tänder.

Antibiotikaprofylax kan övervägas

- vid implantatkirurgi

- till dem som nyligen fått ledprotes (inom 3 månader postoperativt) och har andra riskfaktorer vid tandextraktion, vid subgingival depuration (”tandstensskrapning”) och dentoalveolär kirurgi.

Preparat

Antibiotikaprofylax bör vara så kortvarig som möjligt.

Peroral administrering, som engångsdos 60 minuter före ingreppet.

Förstahandsval

Amoxicillin: vuxna 2 g,               barn 50 mg/kg kroppsvikt

Vid dokumenterad penicillinallergi

Klindamycin: vuxna 600 mg, barn 15 mg/kg kroppsvikt

Parenteral administrering, ges under högst ett dygn

Bensylpenicillin (3 g × 1–3), alternativt klindamycin (600 mg × 1–3) vid penicillinallergi.

Kontakt med behandlande läkare inför ett invasivt odontologiskt ingrepp rekommenderas för multisjuka patienter, vid svårinställd diabetes, vid svår autoimmun/inflammatorisk sjukdom eller när justering av pågående medicinering i samband med tandingreppet kan vara aktuell.

Antibiotika skall endast användas som under­stödjande behandling när patienten är allmänpåverkad, d.v.s. har feber och sjukdomskänsla och ej som alternativ till dränage av abscessen och mekanisk rengö­ring av rotyta eller rotkanal.

Vid fördjupade patologiska tandköttsfickor som persisterar och uppvisar fortsatt fästeförlust trots depuration och parodontal­kirurgi hos väl­koopere­rande patient, remitteras patienten till specialist.

fenoximetylpenicillin

tabletter, mixtur

Kåvepenin*

Vuxna och barn över 12 år: 2 x 800 mg x 3 i 5–7 dagar, dosen kan behöva ökas vid stor övervikt och graviditet.

Barn: 25 mg/kg x 3 i 5–7 dagar

klindamycin

kapslar, oral lösning

Clindamycin*, Dalacin*

Vuxna: 150 mg x 3 i 5–7 dagar. Barn: 5 mg/kg x 3 i 5–7 dagar,
Barn som väger över 30 kg ges 150 mg 3 gånger dagligen

metronidazol

tabletter, oral lösning

Flagyl

Vuxna 400 mg x 3 i 5–7 dagar.
Barn: 7,5 mg/kg x 3 i 5–7 dagar

 

*utbytbart

Lokalanestetika

lidocain

kutan spray 100 mg/ml

Xylocain

lidokain

oral lösning 5 mg/ml

Lidokainhydroklorid APLi oral cleaner

(extempore)

munhålepasta 5%

Lidokain APL

Antiinflammatoriska medel med medelstark glukokortikoid

triamcinolon

munhålepasta 0,1%

Triamcinolon APL

Antiinflammatoriska lokalanestetika

benzydamin

lösning

Andolex

sugtablett

Zyx

munhålespray

Bertolix

Antibakteriella medel

klorhexidin

gel, lösning

Corsodyl

munsköljvätska

Hexident

Antibiotika med mild glukokortikoid

oxitetracyklin + hydrokortison

salva

Terracortril med Polymyxin B

Medel vid aftösa lesioner

hyaluronsyra

Gel

t ex AftaClear

polyvinylpyrrolidon

Gel

t ex Aftex Aloclair

Medel vid blödningskomplikationer

Vid den primära hemostasen bildas en trombocytplugg som minskar blödningen på någon minut. Läkemedel som hämmar trombocyternas funktion är ASA, NSAID och klopidogrel. Dessa brukar inte medföra problem i tandvårdssituationen. Waranbehandling är den vanligaste orsaken till störningar av den sekundära hemostasen, koagulationen. Dentoalveolär kirurgi och depuration kan normalt utföras vid ett INR-värde under 3,0. Suturering av operationssåret och komprimering med tork indränkt i tranexamsyra (Cyklokapron brustablett 1 g i ca 10 ml vatten) i 60 minuter minskar blödningen. Efter depuration komprimeras det depurerade området på samma sätt med tranexamsyrelösning. Sköljning med Cyklokapronlösning bör undvikas då det kan skölja bort koaglet.

Vid behandling med apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban kan depuration och enstaka extraktioner göras utan utsättande av läkemedlet. Efterbehandling med cyklokapron som ovan, verksamhetsområde tandvård eller (SSTH). Dipyridamol ökar inte incidensen av blödarkomplikationer. Vid större tandingrepp tas kontakt med behandlande läkare för eventuell utsättning av läkemedlet.

tranexamsyra

oral lösning 100mg/ml

Tranexamsyra APL

tranexamsyra

brustabletter

Cyklokapron

Kariesprofylax och behandling

Fluortandkräm, i samband med tandborstning mor­gon och kväll, är tillräcklig kariesprofylax för flertalet. Patienter med hög kariesaktivitet eller kariesrisk skall orsaksutredas och ett individuellt åtgärdsprogram införas.

Vid extrem kariesaktivitet kan natriumfluorid-klorhexidingel i individuellt ut­formade skedar användas.

natriumfluorid

sköljvätska

t.ex. Dentan, Flux

 

sugtabletter

Fludent*

 

lack

ProFluorid, Duraphat

 

tandkräm

Duraphat

 

gel

Top dent fluor

 

dentalgel

Natriumfluorid 0,3 % APL

 

dentalgel

Natriumfluorid-klorhexidin 0,3 % + 0,2 % APL

klorhexidin

gel, lösning

Paroex,Corsodyl

 

munsköljvätska

Hexident

 

 

*utbytbart

Medel vid smärta- Se även smärtkapitlet.

Observera begränsningen av tandläkares förskrivningsrätt enl. HSLF-FS 2016:34.

Behandling av smärta i käksystemet

För behandling av smärta i käkleden (artrit) rekommenderas NSAID. För smärta av myogen genes i käkar-ansikte-huvud rekommenderas i första hand receptfria analgetika.

Vid akuta smärttillstånd

naproxen

Pronaxen*

Vuxna 250 – 500 mg x 2, maximal dygnsdos 1000 mg

Barn >5 år 125 mg x 2

ibuprofen

tabl

Brufen*

Vuxna och barn över 12 år: 200–400 mg x 3–4, maximal dygnsdos 1200 mg

Barn 6–12 år: 200 mg x 1–3

paracetamol

tabl

Alvedon*

Vuxna: 500–1000 mg x 4. Barndosering: Se FASS.

Vid akut svår terapiresistent smärta

morfin

tabl 10 mg

Morfin

Vuxna 5–10 mg 1–4 ggr/dygn. Barn: Bör endast ges till barn i samråd

med barnmedicin eller specialisttandläkare inom pedodonti, bettfysiologi eller käkkirurgi. Observera möjligheten att bara skriva ut ett fåtal morfintabletter, apotek kan bryta förpackning och ge ut ett mindre antal tabletter än förpackningens storlek.

Lugnande medel

midazolam

oral vätska, extempore 1 mg/ml  Midazolam APL

Till barn peroralt och rektalt: Vanligen ges 0,3 mg/kg men dosen kan ökas till 0,4 mg/kg. Totala dosen till barn bör maximeras till 10 mg.

oxazepam

tabl

Oxascand*

Till vuxna: 10–15 mg tas minst en timme före behandling, obs försiktighet vid behandling av äldre och vissa sjukdomstillstånd.

Medel vid illamående

meklozin

tabl

Postafen

 

 

*utbytbart

 

Det är viktigt vid all candidabehandling att försöka åtgärda bakomliggande orsaker. God mun- och proteshygien krävs. I första hand ska oral candidos behandlas med lokalt verkande medel om patienten är immun­kompetent och candidainfektionen symtomgivande.

Lokalbehandling:

nystatin

oral suspension

Nystimex* 
Dosering: 1 ml x 4 i 4–6 veckor

metylrosanilin

lösning 0,1 %

Metylrosanilin APL (Gentianaviolett)
Dosering: Penslas på slemhinnan i några dagar

mikonazol

oral gel

(licenspreparat) Daktarin

Systembehandling:

flukonazol

kapslar, oral suspension

Diflucan*

Till munvinklar rekommenderas:

mikonazol + hydrokortison

kräm

Cortimyk*

 

*utbytbart

Virushämmande medel för systemiskt bruk finns med olika aktiva medel och i olika beredningsformer. Aciklovir är det äldsta medlet och förskrivs fortfarande mest vid systembehandling av herpessimplex-infektioner. Dose­ring är beroende av patientens immunförsvar. Dosering se FASS.

Lokal behandling

penciklovir

kräm 1 %

Vectavir

aciklovir

kräm 5 %

Zovirax, Anti

Behandlingen ska påbörjas så snart som möjligt efter symtomdebut. Appli­ceras frekvent under den vakna delen av dygnet. Dosering, se FASS.

Sjukdomar, läkemedel och strålbehandling mot spottkörtlarna är vanliga orsaker till muntorrhet. Information och ett tidigt insät­tande av förebyg­gande åtgärder kan förhindra karies, gingivit och andra infektioner i munslemhinnan. Saliv­stimulerande sockerfria medel med fluor­inne­håll skall ges frekvent. Vid ringa salivpro­duk­tion måste saliversättnings­medel ges i spray- eller gelform.

natriumfluorid

sugtablett

t.ex. Fludent, Xerodent

 

spray (extempore 0,02 %)

Saliversättningsmedel med natriumfluorid APL

Förutom de ovan nämnda fluorläkemedlen, finns receptfria preparat med salivstimulerande och saliversättande egenskaper. Vissa av preparaten innehåller fluor, men med lägre fluorhalt än fluorläkemedlen.

Exempel på receptfria salivstimulerande medel

 

tuggummi

Extra

 

 

V6

 

sugtablett

Apotekets sugtablett, Salivin


 

Exempel på receptfria saliversättande medel

 

munspray

Proxident

 

munspray med solrosolja

Proxident

 

gel

Apotekets fuktgel, Zendium Saliva

 

fästtablett

Xylimelts

 

Medel med systemeffekt

Salagen (pilokarpin), med systemeffekt, är godkänt för svår muntorr­het efter strålbehandling mot huvud- och halsområdet och vid Sjögrens syndrom. Bieffekterna är många och medlet kan endast förskrivas av läkare.

 

Expertgrupp Tandvård

Karin Danielsson, Orofacial medicin, Tandläkarhögskolan, Umeå universitet
Bertil Ekstedt, Ursvikens HC samt Läkemedelscentrum, Skellefteå lasarett
Linnea Abramsson, Läkemedelscentrum, NUS