Infektioner

Antibiotikadosering hos äldre och vid nedsatt njurfunktion
Luftvägsinfektion
Endokarditprofylax
Hud- och mjukdelsinfektioner
Herpesinfektioner
Svampinfektioner 
Enteriter
Maskinfektioner
Divertikulit
Urinvägsinfektioner
Antibiotika under graviditet
Influensa (säsonginfluensa)
Antiviral behandling
Pneumokockvaccination till vuxna
Sepsis

Riktlinjer i app

Terapirekommendationernas infektionskapitel för öppenvården, riktlinjer för tandvård och vid kirurgisk profylax kan läsas i en app som du kan ladda ner gratis till androidtelefon, iPhone och iPad. Sök på Strama VLL.

I appen Strama Nationell återfinns innehållet i Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård, det så kallade ”Regnbågshäftet”.

Nationella mål

Det långsiktiga målet är att antibiotikaförskrivningen i Sverige ska ner under 250 recept/1000 inv och år.

Västerbotten har landets lägsta förskrivning som hösten 2018 ligger på en årstakt av 243 recept/1000 inv och år. Varje hälsocentral uppmanas att återkoppla lokala och individuella förskrivningsdata till läkarna. Med hjälp av Infektionsverktyget kan läkare i slutenvården börja få diagnoskopplade förskrivningsdata. Målsättningen är att införa ett system för diagnoskopplad förskrivning även i primärvården.

Utöver detta mål gäller fortfarande att:
- 80 % av antibiotika mot luftvägsinfektioner till barn 0 till 6 år bör vara penicillin V.
- andelen kinolonrecept bör utgöra högst 10% av förskrivna antibiotika i länet mot urinvägsinfektion till kvinnor 18-79 år. Högst 5 % inom primärvården.