Läkemedel och miljö

Huvuddelen av alla läkemedel som används av patienter utsöndras via uri­nen, i oförändrat skick eller som metaboliter. Många läkemedel passerar avloppsreningsverk oförändrade och kommer ut i vattendrag och grundvatten. Läkemedel är ofta anpassade för att stå emot biologisk nedbrytning och kan därför finnas kvar i miljön under lång tid. Det finns idag många exempel på hur läkemedel som kommit ut i naturen kan påverka framförallt fiskar och andra vattenlevande organismer. En del läkemedel kan ackumuleras i djur och några läkemedel har visat sig vara toxiska även i låga koncentrationer. I en del tillverkningsländer är avloppsreningen bristfällig. Man har påvisat uppkomst av resistenta gener i vattendrag nedströms läkemedelsindustrier som tillverkar antibiotika. Könshormoner kan anrikas i fisk och vara biologiskt aktiva i mycket låga koncentrationer. Även ute i världshaven är vissa läkemedel påvisbara.

Idag har de flesta läkemedel miljöklassificerats, och information om varje preparat finns sökbar på www.janusinfo.se i en databas under miljö och läkemedel. Även om patientnyttan alltid är överordnad, så kan man i de fall det finns en likvärdig effekt välja ett läkemedel som har mindre miljöpåverkan. I avloppsreningsverk i ett par kommuner i Sverige har reningssteg med ozon och aktivt kol introducerats för att eliminera läkemedelsrester.

Handlingsplan för minskat utsläpp och kas­sation av läkemedel

Regionen har tagit fram en handlingsplan för att följa några av dessa läkemedel, minska mängden läkemedelsavfall och öka kunskapen inom sjukvården och hos allmänheten om läkemedlens effekter på miljön. Handlingsplanen finns på intranätet Linda.

Så kan du påverka

  • Skriv ut startförpackning om sådan finns.
  • Skriv om möjlig ut alternativ till de mest miljöbelastande läkemedlen.
  • Exempelvis elimineras endast små mängder diklofenak i avloppsreningsverk jämfört med andra NSAID och det anrikas i fisk väsentligt mer, varför diklofenak bör undvikas som tablett och gel.
  • Uppmana patienter att lämna in överbliven medicin till apoteket.
  • Informera patienter om att det är viktigt att även förbrukade läkemedels-plåster och vaginalinlägg i form av östrogen­ringar lämnas tillbaka till apoteket och inte spolas ned i toaletten.
  • Skriv inte ut mer läkemedel än vad som går åt, iterera hellre receptet vid osäkerhet.
  • Omvärdera kontinuerligt patientens totala läkemedels­användning.

Se även info på Linda: Vård/Läkemedel/Läkemedelsfakta/Läkemedel och miljö.

www.fass.se (redovisar ekotoxikologiska data för utvalda läkemedel)

Information från Region Stockholm på www.janusinfo.se (läkemedel och miljö)