Osteoporos

Osteoporos är en mycket underbehandlad sjukdom. Att erbjuda benspecifik behandling till personer med hög frakturrisk har enligt Nationella riktlinjer mycket hög prioritet. Trots detta har endast under 20 % av dem som sjukhusvårdats för höftfraktur eller kotkompression i Västerbotten fått benspecifik behandling 6-12 månader efter fraktur 2018. Behandlingsmål för Västerbotten 2020 är att 30 % av patienter med kot- eller höftfraktur skall få benspecifik behandling, ett ”sant” målvärde ligger betydligt högre.

Rekommendationerna gäller för postmenopausala kvinnor samt män över 50 år. Med fraktur avses fraktur efter lågenergivåld (benskörhetsfraktur), vanligast i kota, handled, överarm eller höft.

Kompletterande information kring utredning (ex provtagning) och handläggning av osteoporos finns i uppdaterat vårdprogram på vårdpraxis.

Icke-farmakologisk behandling 
Kalcium och vitamin D
Benspecifik behandling
Behandling av de mest sjuka äldre
Hur länge ska man behandla?
Osteoporosprofylax vid peroral kortisonbehandling

Rekommenderad fysisk aktivitet

  • Personer med osteoporos bör i första hand rekommenderas muskelstärkande fysisk aktivitet i kombination med annan fysisk aktivitet som belastar skelettet för att:
    • bromsa benförlust eller öka bentäthet.
    • minska fall och fallfrakturer.
    • förbättra hälsorelaterad livskvalitet.
  • Personer med osteoporos och fallbenägenhet bör även rekommenderas balansträning för att minska risken för fall och fraktur.
  • Vid manifest osteoporos, framför allt bland äldre, rekommenderas individuellt anpassad muskelstärkande fysisk aktivitet i kombination med balansträning och promenad. Jogging bör undvikas på grund av ökad risk för fall och fraktur.
  • Personer med osteoporos bör även rekommenderas aerob fysisk aktivitet enligt de allmänna rekommendationerna om fysisk aktivitet i syfte att förebygga andra sjukdomar.