SVU och SIP

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska främja en god vård och socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den regionsfinansierade öppna vården.

Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens egna planering börjar vid inskrivningsmeddelandet så att en patient med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den behandlande lä­karen bedömt att patienten är utskrivningsklar, oavsett helg eller vardag.

Alla parter har ett gemensamt ansvar för att genomföra en effektiv utskrivningsprocess genom att tillhandhålla resurser, säkra kontaktvägar och informationsöverföring. Arbetet ska organiseras på ett sådant sätt att Samordnad individuell plan (SIP) i huvudsak kan genomföras i hemmet och inte på sjukhus. I särskilda fall kan en SIP genomföras under vistelsen på sjukhus.

Sedan lagen infördes har antalet dagar som utskrivningsklara patienter legat kvar på sjukhusen i Västerbotten succesivt sjunkit från drygt fyra dagar i snitt 2017 till drygt två dagar i snitt 2022.

Länsöverenskommelse och rutiner

Regionen och kommunerna i Västerbotten tog gemensamt beslut om ett förändrat betalningsansvar och ett nytt arbetssätt för uppföljning, analys av fördröjd hemgång och förbättringsarbete av utskrivningsprocessen. En ny överenskommelse och en reviderad länsrutin mellan Region Västerbotten och kommunerna i Västerbotten om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller från den 1 januari 2022.

I länsöverenskommelsen regleras när kommunernas betalningsansvar träder i kraft och hur det gemensamma arbetet med att hantera betalningsansvar, göra analys av fördröjd hemgång och ta fram förbättringsåtgärder ska ske i en regional partssammansatt grupp.

Länsrutinen för SVU tydliggör gemensamt förhållningssätt och ansvarsfördelning vid samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och ger vägledning hur informationsöverföring ska ske, vad som ska vara åtgärdat när en patient skrivs ut från sluten vård och hur patientens insatser ska följas upp. 

Samordnad individuell plan (SIP) 

Samordnad individuell plan (SIP) är en central del av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Syftet med SIP är att främja god vård och en socialtjänst av god kvalitet för de som efter utskrivning från slutenvården behöver insatser från regionen och socialtjänsten. För personer som har behov av insatser från både regionen och kommunen ska huvudmännen tillsammans upprätta en individuell plan.Planen ska upprättas om regionen eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål (3 f § HSL och 2 kap. 7 § SoL).

Länsrutinen för SIP tydliggör gemensamma mål och an­svarsfördelning och ger vägledning till samverkan mellan Region Väs­terbotten och kommunerna i Västerbotten för upprättande av samordnad individuell plan så att den enskilde får sina behov av hälso- och sjukvård, socialtjänst och insatser från andra aktö­rer tillgodosedda.

Överenskommelse, rutiner och manualer SIP

 

 

Arbetssätt med fördröjd hemgång och kommunernas betalningsansvar

Från och med den 1 januari 2022 följs kommunernas måluppfyllelse månadsvis, det vill säga att en kommun tar hem alla patienter inom i snitt tre dagar eller färre från utskrivningsklardatum på en månad.

Om en kommun överskrider tre dagar i snitt under en kalendermånad ska berörda representanter från en partssammansatt grupp (slutenvård, regionens primär-/öppenvård, kommunens hälso- och sjukvård och socialtjänst) göra en analys av orsaker till fördröjd hemgång och ta fram lämpliga åtgärdsförslag för verksamheter hos båda huvudmän där brister förekommer. Åtgärdsförslagen ska genomföras av berörd verksamhet inom regionen och/eller kommunen för att nå målet att en patient med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar.

Kommunernas betalningsansvar

När en kommun trots analys av fördröjd hemgång och förbättringsåtgärder inte nått måluppfyllelse under tre månader i följd träder betalningsansvar i kraft från månad fyra.

En granskning görs då för varje patient som kommunen inte tagit hem inom ett dygn från utskrivningsklardatum och betalningsansvar faller ut från dag två för alla patienter där kommunen brustit i sina åtagande. Betalningsansvar gäller i minst tre månader tills kommunen åter har uppfylld måluppfyllelse med att ta hem alla patienter inom i snitt tre dagar från utskrivningsklardatum under tre månader i följd.

Beror fördröjd hemgång på bristande åtagande från regionens verksamheter faller inget betalningsansvar ut.

Dagmar Schröder FoU Socialtjänst
E-post
dagmar.schroder@regionvasterbotten.se
Sofie Tängman Hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab
E-post
sofie.tangman@regionvasterbotten.se