Ansök om regionala projektmedel

Här får du information om när och hur du kan ansöka om medfinansiering till ett nytt planerat projekt.

Här ges information om Region Västerbottens utlysningar av projektmedel.

Ansökningar som överstiger 1 200 000 kr

För ansökningar om projektmedel som överstiger 1 200 000 kr öppnar Region Västerbotten tidsbegränsade utlysningar. Dessa utlysningar är i möjligaste mån anpassade till EU-programmens utlysningar och beslut fattas av regional utvecklingsnämnd. Det är viktigt att ni som stödsökande tar kontakt med oss i tidigt skede inför dessa utlysningar för rådgivning.

Kommande utlysning 

Från den 19 januari 2024 till den 19 mars 2024, beslut den 8 maj 2024 

Utlysningen är öppen för samtliga ansökningar, oavsett sökt belopp, som söker stöd från

 Europeiska regionala utvecklingsfonden för Övre Norrland (ERUF) 2024.1

ESF+ Övre Norrland utlysning 2024-01-18 – 2024-03-20 

Interreg Aurora Call 4  2024-02-05 - 2024-03-05

NPA 2023-10-11 - 2024-02-02 

Samt andra ansökningar som överstiger 1 200 000 kr.

Om ni vill kontakta Region Västerbotten angående er tidig projektide så är ni välkomna att kontakta någon projekt strateg. Här är exempel på frågorna och lite beskrivning/förklaring om dem, som dyker upp när ni skickar in ansökan till oss.

 

"Mindre projekt"- ansökningar som uppgår till högst 1 200 000 kr

När en ansökan om regionala projektmedel är på högst 1 200 000 kr ska ansökan skickas in via ”Mindre projekt”-utlysningen. Utlysningen är alltid öppen och beslut på inkomna ansökningar fattas av regionala utvecklingsdirektören.

Om ansökan inte avser medfinansiering till ett EU-projekt, räkna med att det tar minst sex veckor att få beslut. Om ansökan inte är komplett kommer troligen datum för beslut försenas. Helger och semestertider kan påverka handläggningstiderna. Dialog förs här mellan stödsökanden och ansvarig strateg för ditt ärende.

Om er ansökan däremot avser stöd till ett projekt med medfinansiering från något av EU-programmen, behöver ansökan skickas in senast samma datum som Region Västerbottens utlysning kopplat till den aktuella EU-utlysningen stänger. (Se utlysningar ovan). Är inte den EU-utlysningen ni avser att söka kopplat till något av Region Västerbottens utlysningar, och ni söker under 1 200 000 kr, kan ni skicka in er ansökan när som helst, och då räkna med minst sex veckors handläggningstid.

OBS! Region Västerbotten som stödsökande kan inte räkna med 6 veckors handläggningstid. Samtliga ansökningar av Region Västerbotten beslutas av regional utvecklingsnämnd och handläggningstiden beror på när i tid nämnden sammanträder. För att ett ärende ska kunna lyftas till regionala utvecklingsnämnden, behöver den ha inkommit minst sex veckor innan ett RUN-sammanträde samt vara komplett. Vid frågor kontakta någon av våra projektstrateger.

Projektet måste bidra till hållbar regional tillväxt, vara hållbarhetsintegrerat och överensstämma med den regionala utvecklingsstrategin (RUS), ansökan görs via www.minansokan.se:

 • Kontakta oss alltid för att diskutera din projektidé och projektbudget innan ansökan skickas in, projektansökan skickas in via Min Ansökan
 • Här är exempel på frågorna och lite beskrivning/förklaring kring dem, som finns på ansökan till Region Västerbotten.
 • Projektet ska stärka lokalt och regionalt arbete för en hållbar regional utveckling i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS), hänvisa i er ansökan till hur projektet överensstämmer med intentionerna i RUS, projektet ska även vara hållbarhetsintegrerat.
 • Samlad information om Region Västerbottens styrning av regional finansiering finns i Agenda regional finansiering_2023.pdf där sidan 18 och framåt handlar om villkor för projektansökningar. 
 • Projektet ska ha ett logiskt samband mellan planerade aktiviteter samt dess effekter på kort och lång sikt och integrera hållbarhetsaspekter (jämställdhet, mångfald samt miljö och klimat) i projektgenomförandet.
 • Projekt kan sökas av organisationer, kommuner, föreningar, företag, myndigheter och universitet. För information om direkta stöd till företag, se information om företagsstöd.
 • Maximalt kan stödet uppgå till 50 % av projektets kostnader och vara rimlig i förhållande till projektägarens egna och andra finansiärers insatser. I undantagsfall kan Region Västerbotten bevilja stöd upp till 60% av projektets utgifter om medfinansiering även lämnas från Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Europeiska socialfonden+ enligt förordningen (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder.
 • Projektets kostnader ska alltid särredovisas. Projektets aktiviteter ska ligga utanför den ordinarie verksamheten och vara avgränsade i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats, se Allmänna villkor för stöd till projekt.
 • För mer information om hur du ansöker om projektmedel, hur du ansöker om utbetalning av projektmedel, kontaktuppgifter, mallar och dokument samt tidigare beviljade projekt - se rullgardinsmenyn till höger.
 • Lite längre ned på den här sidan finns info om vilka bilagor som är obligatoriska att skicka in i samband med er ansökan. Det finns även stödjande dokument och hjälpmedel för er ansökan på sidan "Mallar och dokument".

Följande tre bilagor är obligatoriska vid ansökan:

1. Specificerad budget.
En specificerad budget godkänns om den innehåller en tydlig bild över vad kostnaderna innefattar exempelvis:

Personal: Vilka olika slags tjänster/funktioner?
Externa tjänster: Vilka olika slags konsulttjänster samt tillhörande timkostnad och antal timmar?
Resor och logi: Destinationer, antal och uppskattat pris?
Investeringar, utrustning, materiel och externa lokaler: Vad behövs i projektet, hur många sammankomster behöver externa lokaler samt prisuppskattning?

Schablonkostnader: Om ett projekt har stödberättigande personalkostnader inklusive lönebikostnader godkänns indirekta kostnader (OH) med schabloner som tagits fram = 15 % (övriga) eller 20 % (Universitet och högskola). Uträkning Löner+ Lönebikostnader = totala personalkostnader gånger schablon. Schablonen behöver inte vara bokförd utan godkänns när den är korrekt uträknad och upptagen i Ansökan om utbetalning.

 

EU 2021-2027 lämna in samma detaljerad budget som till EU-programmet uppladdat som dokument i Min ansökan. Om den är i Euro så omvandla den del som rör svenska parter till svenska kronor. (Kvarkenrådet EGTS är den enda sökande som har både finska och svenska parters budget i svenska kronor)

För alla sökanden gäller att registrera medfinansiärer och belopp för respektive finansiär till denna projektansökan förutom belopp som är sökt stöd i denna ansökan. Fyller ni i alla finansiärer så blir sökt belopp automatiskt 0 svenska kronor och då är ansökan felaktigt ifylld.

(EU-period 2014-2020) SEK Medfinansiering ERUF-ÖN Europeiska regionala utvecklingsfonden Övre Norrland 2021 Specificerad budget.xlsx (Används när ni samtidigt ansöker om huvudfinansiering från Tillväxtverket/ERUF-ÖN)

(EU-period 2014-2020) EUR-SEK Medfinansiering EU Specificerad budget.xlsx (Används när ni samtidigt ansöker om huvudfinansiering från ett Interreg-program, Botnia-Atlantica etc)

(EU-period 2014-2020) SEK Regionala projekt (projekt utan EU-finansiering) Specificerad budget NY.xlsx (Används vid andra ansökningar än där huvudfinansering söks via ERUF-ÖN eller Interreg-projekt (projekt utan EU-finansiering)

 

2. Missiv

 • Mall för missiv - för underskrift av behörig person att representera er organisation (ifall inte redan inskickad)

3. Riskanalys