Mallar och dokument

På den här sidan finns alla dokument och mallar som beskrivs på vår webbplats samlade.

Nedan finner du stöddokument som kan komma till användning inför ansökan om projektmedel eller utbetalning:

 

Projektidémall

Mall för presentation av projektidé som du fyller i vid tidigt skede av projektplaneringen och skickar till en av oss strateger innan du skickar in din ansökan. Vi bokar då en tid för projektidémöte där vi erbjuder stöd och råd inför din ansökan.

 

Metodstöd

Ett stöd för planering av ditt projekt som visar hur en idé om en förändring kan gå till en färdig, välförankrad projektplan som genom sina aktiviteter leder till önskade resultat utifrån givna behov och utmaningar. Här finns bland annat en mall för projektlogik som kan användas som stöd och bifogas till ansökan för att förstärka beskrivningen av projektets projektlogik.

  

Hållbarhetsmatrisen

Ett stödmaterial med vägledning och inspiration kring hållbarhetsintegrering i projekt utifrån dimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Matrisen utgår från den regionala utvecklingsstrategins prioriteringsområden och illustrerar hur det kan se ut när hållbarhet integreras i ansökan med exempel på projekt från respektive område.  

 

Guide fylla i ansökan om projektstöd

En guide som beskriver frågorna som ska fyllas i vid ansökan om projektmedel i Min Ansökan samt exemplifierar hur de kan fyllas i. 

 

EU-kommissionens sida för växelkurser

Ifall ditt projekt är internationellt och använder en annan valutan än den svenska kan du hitta de aktuella växelkurserna och omvandla mellan valutor på denna sida.  

 

Instruktionsmanual utbetalning.pdf

Ta hjälp av vår instruktionmanual för guide kring hur du skapar en ansökan om utbetalning i Min ansökan.

Nedan finner du mallar för några av de bilagor som ska skickas in vid ansökan. Du hittar de även på sidorna för ansökan om projektmedel samt för utbetalning (se högerkolumnen) där du även kan läsa mer om bilagorna och vilka du behöver bifoga vid ansökan.

 

Bilagor till ansökan om projektmedel

Mall specificerad budget - Budget med en tydlig översikt över alla kostnader.

Mall för riskanalys - Görs för att identifiera och förbereda hantering av potentiella risker inom projektet.

Mall för signeringsunderlag- Skickas in med underskrift av behörig person att representera er organisation vid ansökan. Tips! Signeringsunderlag kan även skapas digitalt direkt i Min Ansökan. Se instruktioner för hur du skapar den i vår "Utbetalningsmanual" som du hittar högre upp på sidan under "Stöddokument inför ansökan".

Mall för medfinansieringsintyg - Kan skickas in som intyg för att styrka medfinansiering från andra organisationer (ej obligatoriskt). 

 

Bilagor till ansökan om utbetalning

Lägesrapport - Används för redovisning av projektet vid ansökan om utbetalning.  

Slutrapport - Används för slutredovisning av projektet (istället för lägesrapporten) vid sista ansökan om utbetalning. 

Intyg för projektpersonal med fast tjänstgöringsgrad - Används för att redovisa arbetstiden för den personal som arbetar hel-eller deltid inom projektet vid ansökan om utbetalning.  

Tidsredovisning för projektpersonal med icke fast tjänstgöring - Används för att redovisa arbetstiden för den timanställda personal som arbetar inom projektet  vid ansökan om utbetalning.  

Sammanställning av bidrag i annat än pengar - Används för att redovisa ifall projektet fått bidrag i annat än pengar vid ansökan om utbetalning. 

Mall för signeringsunderlag- Skickas in med underskrift av behörig person att representera er organisation vid ansökan. Tips! Signeringsunderlag kan även skapas digitalt direkt i Min Ansökan. Se instruktioner för hur du skapar den i vår "Utbetalningsmanual" som du hittar högre upp på sidan under "Stöddokument inför ansökan".

Här nedan hittar du de styrdokument som reglerar fördelningen och förvaltningen av regionala projektmedel i Region Västerbotten.

 

Agenda hållbar regional finansiering-Västerbotten.pdf

Prioritering av inkomna projekt görs utifrån Agenda för hållbar regional finansiering 2030 som anger Västerbottens styrning av den regionala finansieringen för att investera i hållbar regional utveckling i länet. Här anges samtliga krav och prioritetshöjande aspekter för projektansökningar (se s.19). Du finner dem även i förenklad version under "Vilka krav och villkor behöver jag känna till?" högre upp på denna sida. 

 

Regional utvecklingsstrategi för Västerbotten 2020-2030

Endast projekt som bidrar till den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS:en) kan få stöd. I strategin finns sex prioriteringar som visar vilka områden som behöver förändras för att Västerbotten ska bli en levande och cirkulär plats. Projekt som tilldelas regionala projektmedel ska bidra till en eller flera av dessa prioriterade områden. (Se översikt över prioriteringar på s.17). 

 

Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken

Beslut om stöd tas i enlighet med statligt antagna regler om projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken som anges i denna förordning.

 

Allmänna villkor för stöd till projekt

I allmänna villkor summeras alla villkor för projekt som beviljats stöd från Region Västerbotten. Läs med fördel igenom dessa även innan ansökan för att förbereda dig om vad som gäller ifall ditt projekt beviljas projektmedel.