Ledningsstab

Ledningsstabens uppdrag är att ansvara för och ge stöd i frågor som spänner över hela regionen. Vi bidrar till att ständigt utveckla hälsa, vård och vår region tillsammans med invånare, näringsliv och samhällsaktörer.

Inom ledningsstaben finns bred kompetens inom bland annat folkhälsa, jämställdhet, krisberedskap, civilt försvar, säkerhet, juridik, arkiv, lednings- och utvecklingsarbete, utredning, ärendeberedning, smittskydd och mycket mer. I vår verksamhet ingår flera olika enheter.

Beställarenheten

Beställarenheten arbetar med processerna för Hälsoval, både inom primärvården och inom tandvården för länets barn och ungdomar. Vi formulerar uppdrag, regler och ersättningsmodell, och följer även upp hur Hälsoval fungerar i länet. Enheten jobbar också med samverkan mellan Region Västerbotten och länets kommuner i vård- och omsorgsfrågor, samt med det regionfinansierade tandvårdsstödet.

Läs mer om Hälsoval i Västerbotten på 1177.se

Kontakt

Magdalen Alatalo Berg
T.f Beställarchef
090-785 98 77
070-756 69 33
E-post: magdalen.alatalo@regionvasterbotten.se

Folkhälsoenheten

Folkhälsoenheten verkar för en god folkhälsa genom en mångfald av förebyggande insatser, samt följer och förmedlar kunskap om hälsoläget hos Västerbottens invånare. Vi bidrar med kunskap om folkhälsa och förebyggande hälsoarbete i många av Region Västerbottens utvecklingsprojekt, och utbildar medarbetare i sjukvården om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Folkhälsoenheten samarbetar nära både sjukvård och tandvård, men också kommuner, skolor, föreningar, Länsstyrelsen, Norra Sjukvårdsregionen, andra myndigheter och nationella nätverk.

Läs mer om Region Västerbottens arbete med folkhälsa

Kontakt

Maria Falck
Enhetschef
Telefon: 090-785 71 93
Mobil: 070-647 69 66
E-post: maria.falck@regionvasterbotten.se

FoU Socialtjänst

FoU Socialtjänst stöttar Västerbottens kommuner i kunskapsutveckling inom vård och omsorg, och utgör en länk mellan nationell och lokal nivå i de här frågorna. Enheten är en del i hur region och kommuner samverkar för invånarnas bästa. Vi bedriver dessutom praktiknära forskning, som även den bidrar till att utveckla och förbättra kunskaper.

Läs mer om FoU Socialtjänst

Kontakt

Monica Wahlström
Enhetschef
Mobil: 073-061 91 31
E-post: monica.wahlstrom@regionvasterbotten.se

Enheten juridik och säkerhet

Enheten juridik och säkerhet ger strategiskt stöd till regionens politiska ledning och tjänstepersonsledning i regelefterlevnad och säkerhetsfrågor. På enheten finns regionens säkerhetssamordnare, regionjurister, samordnare för ägarstyrning av bolag och samordning av regionens arbete med informationssäkerhet och dataskydd. Hos oss finns också beredskapsfunktionen, som koordinerar Region Västerbottens kris- och katastrofmedicinska beredskapsarbete och arbetet med civilt försvar. I uppdraget ingår även att se till att det finns ett regionövergripande ledningssystem.

Läs mer om säkerhet och beredskap i Region Västerbotten

Kontakt

Magdalen Alatalo Berg
Enhetschef
Telefon: 090-785 74 48
Mobil: 070-756 69 33
E-post: magdalen.alatalo@regionvasterbotten.se

Kanslienheten

Kanslienheten består av funktionerna nämndsekretariat, regionarkiv och registratur. I nämndsekretariatet arbetar vi med att förbereda inför beslutsfattande i tjänstepersonledning, styrelsen, nämnder, beredningar och fullmäktige. Regionarkivet ger råd och stöd i dokument- och arkivfrågor inom regionen, och att göra information tillgänglig för allmänheten, forskningen, andra myndigheter och även regionens egna verksamheter. Vid registraturen diarieför vi handlingar som inkommer till och upprättas inom Region Västerbotten. I diariet går det att söka fram det mesta av den skriftliga kommunikation som sker mellan regionen, medborgarna och andra myndigheter utanför regionen.

Läs mer om att ta del av Region Västerbottens handlingar och protokoll

Kontakt

Sofia Jonsson
Enhetschef
Telefon: 090-785 73 07
Mobil: 070-622 98 09
E-post: sofia.c.jonsson@regionvasterbotten.se

Smittskydd

Smittskyddsenheten arbetar för att förebygga och minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor i länet.

Läs mer om smittskydd i Västerbotten

Kontakt

Maria Marklund
Verksamhetschef
Telefon: 090-785 14 00
Mobil: 076-103 39 72
E-post: maria.j.marklund@regionvasterbotten.se 

Utvecklingsstöd

Enhetens fokus är att arbeta med Region Västerbottens modell för att styra och leda verksamheter. Vi ger stöd till chefer i att införa, arbeta med och utveckla modellen. Utöver det bidrar vi i större förändrings- och utvecklingsarbeten.

Kontakt

Olov Norberg
Enhetschef
Mobil: 073-096 96 50
E-post: olov.norberg@regionvasterbotten.se

Adress

Region Västerbotten
Ledningsstab
901 89 Umeå

Besöksadress:
Köksvägen 11, Umeå

Ida C Lestander Direktör ledningsstab
E-post
Ida.C.Lestander@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 72 40
Mobil
072-226 40 38