Praktik och examensarbete i regionen

I Region Västerbotten finns många olika verksamheter och yrken. En praktik eller ett examensarbete i regionen kan vara ett första steg mot jobb.

En person sitter och arbetar vid en dator, två andra personer står bakom och tittar på.

En särskilt sorts praktik är verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Det innebär att högskolor och universitet lägger delar av en utbildning till vårdens verksamheter.

Läs mer om verksamhetsförlagda utbildningsplatser här.

  

Examensarbeten inom ekonomiområdet kan vara inriktade på ekonomistyrning, redovisning och finansiering i offentlig verksamhet.

Exempelvis utifrån perspektiven

  • Ledarskap
  • Hållbarhet
  • Nationalekonomi

Kontakt för examensarbete och uppsats:

Barbro Johansson
Controller
E-post: barbro.johansson@regionvasterbotten.se

Examensarbeten inom HR-området kan vara inriktade på arbetssätt, rekrytering, organisationsutveckling, kompetensutveckling, ledar- och medarbetaruteckling, hälsofrämjande arbetssätt, rehabilitering samt kvalificerat planerings- och utredningsarbete inom strategisk HR.

Några exempel på examensarbeten kan vara:

  • Hur bör en stor organisation arbeta med lönekriterier – en omvärldsanalys.
  • Bilden av jobb- och karriärmöjligheter inom offentlig sektor. Hur uppfattas vi i andras ögon?
  • Hur kan chefer omvandla kunskap till handling (transfer mellan utbildning och handling)

Har du egna förslag? Välkommen att göra av dig till oss!

Katrin Grafström HR-strateg, kontakt för examensarbete och uppsats
E-post
katrin.grafstrom@regionvasterbotten.se

Vi samarbetar gärna med universitetsstudenter och välkomnar förfrågningar om praktik eller examensarbeten. Hör av dig till oss för att få veta mer om aktuella examensarbeten, diskutera dina egna förslag eller bolla idéer. Vi hjälper gärna till att forma en idé till något värdeskapande för alla inblandade. När du gör praktik eller examensarbete hos oss får du en inblick i vår vardag och hur det är att arbeta med digitalisering av vård på riktigt. Det är ett sätt att lära känna vår verksamhet, om du efter examen är intresserad av att söka jobb hos oss.

Om du vill veta mer om aktuella examensarbeten eller diskutera dina egna förslag, kontakta oss! 

Exempel på tidigare genomförda examensarbeten

  • D., Adjei & S., Nilsson. (2021). From project to practice – Creating conditions for digital healthcare implementation using the CFIR framework. Department of informatics. Magister thesis, 15 hp.
  • Nilsson Sandin, P., & Söderström, I. (2021). Det digitala som landgång: En fallstudie om digital onboarding. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik. Kandidatuppsats 15 p.
  • Larsson, L. (2020). Everyone on board?: En kvalitativ studie om onboarding på en IT-avdelning. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen. Kandidatuppsats 15 p.
  • Wahlström, M. (2017). Exploring progressive web applications for health care: Developing a PWA to gather patients' self assessments. Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Masteruppsats 30 p.
Nils-Petter Augustsson Avdelningschef
E-post
nilspetter.augustsson@regionvasterbotten.se
Kontakt för examensjobb
E-post
cimt@regionvasterbotten.se

Vår roll är att stötta organisationens kommunikation internt och externt, utveckla övergripande och gemensamma kommunikationskanaler, stärka och utveckla regionens varumärke samt verka för tydlighet och igenkänning utifrån regionens grafiska profil.

Hos oss arbetar ett 20-tal medarbetare med allt från pressfrågor, kommunikationsplanering, varumärke, kampanjer, events, sociala medier, intern och extern kommunikation, nyhetsproduktion, intranät och webb till grafisk formgivning och produktion.

Är du intresserad av att göra praktik eller skriva examensarbete hos oss?

Kommunikationsstaben

Malin Åberg Kommunikationsdirektör
E-post
malin.aberg@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 72 23

Ledningsstaben bidrar till välgrundade och transparenta beslut i regionen, genom att förse tjänstemannaledning och politisk ledning med bra beslutsunderlag. Vi driver strategisk och övergripande kvalitetsutveckling och vi är ett stöd för organisationen i genomförande av förbättringar. Vår kompetens är bred och spänner över områden som folkhälsoarbete, jämställdhet, kris och beredskap, kommunal samverkan, privata vårdgivare och smittskydd, för att nämna några.

Vi erbjuder praktik och möjligheten att skriva examensarbete hos oss.

Ledningsstaben

På Forsknings- och utvecklingsavdelningen vid Medicinsk teknik pågår flera forskningsprojekt inom vilka du kan göra ditt examensarbete.

Vi bedriver medicinteknisk forskning, utveckling och utbildning i nära samarbete med sjukvården och universitetet.

Medicinsk teknik är ett tvärvetenskapligt område och vi erbjuder examensarbeten inom bland annat fysik, elektronik, datavetenskap, interaktion och design, fysioterapi samt medicin.

Examensarbeten hos oss inkluderar ofta utveckling av elektronik, mekanik eller programvaror för att mäta, analysera, simulera eller modellera fysiologiska signaler eller medicinska bilder. De kan även omfatta metodutveckling och kliniska utvärderingar, där syftet är att stödja klinisk verksamhet och forskning.

Medicinsk teknik, forskning och utveckling

Helena Grip Leveransansvarig utbildning vid Medicinsk teknik FoU
E-post
helena.grip@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 40 29

Revisionskontoret är en liten enhet med ett stort uppdrag. Vi arbetar på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer med att granska styrelser, nämnder och regionens företag. Det är ett utmanande och utvecklande arbete, där vi granskar allt från övergripande styrfrågor till specifika verksamhetsfrågor. Vi som arbetar på revisionskontoret är kvalificerade utredare med olika utbildningsbakgrunder som exempelvis statsvetenskap, ekonomi och sociologi. Vi har ett nationellt nätverk genom vår yrkesförening SKYREV som arbetar med normering och att utveckla våra arbetssätt.

Vi erbjuder både examensarbeten och praktik. Vill du ha tips på uppsatsämnen får du gärna ta kontakt med oss.

Du som vill söka praktik hos oss bör studera på mastersnivå och minst ha skrivit en c-uppsats. Skicka din praktikansökan till oss där du bifogar ditt CV och ett personligt brev.

Eva Moe Certifierad kommunal revisor
E-post
eva.moe@regionvasterbotten.se