Praktik och examensarbete i regionen

Vill du ha ett arbete som är stimulerande och gör skillnad kan en praktik eller ett examensarbete i regionen vara ett första steg! Vi erbjuder inflytande, arbetsglädje, stolthet och engagemang.

En person sitter och arbetar vid en dator, två andra personer står bakom och tittar på.

  

På eHälsa har vi medarbetare med vårderfarenhet och teknisk kompetens. Vi arbetar tillsammans med vårdverksamheter för att hitta digitala lösningar och innovationer som kan möta vårdens utmaningar. Vi arbetar bland annat med lösningar för vård på distans, nationella vårdtjänster för invånare, intelligent automation och ett nytt modernt journalsystem.

Vi samarbetar gärna med universitetsstudenter och välkomnar förfrågningar om praktik eller examensarbeten. Ditt examensarbete kan bidra till att öka kunskapen och hitta lösningar på utmaningar i vår verksamhet. Det kan även vara ett sätt för dig att lära känna vår verksamhet, om du efter examen är intresserad av att söka jobb hos oss.

Om du vill veta mer om aktuella examensarbeten eller diskutera dina egna förslag, kontakta avdelningschefen för eHälsa.

Exempel på genomförda examensarbeten

  • D., Adjei & S., Nilsson. (2021). From project to practice – Creating conditions for digital healthcare implementation using the CFIR framework. Department of informatics. Magister thesis, 15 hp.
  • A., Esberg & A., Viklund. (2021). The technological flood - A multidimensional case study of technological resistance within the Swedish public sector. Department of informatics. Magister thesis, 15 hp.

Jobba på eHälsa Västerbotten

Sara Winqvist Verksamhetschef
E-post
sara.winqvist@regionvasterbotten.se
Mobil
072-518 65 13

Ekonomistaben ger stöd till Region Västerbottens ledning och verksamhet i ekonomi- och verksamhetsstyrningsfrågor. Controller och ekonomiadministratörer har en central roll i verksamheternas ledningsprocesser. Vi arbetar strukturerat, proaktivt och verksamhetsnära för att bidra till att regionens vision och mål nås. Det är ett stimulerande arbete som gör skillnad.

Vi erbjuder examensarbete inom området ekonomi- och verksamhetsstyrning i offentlig verksamhet. Du är också välkommen att föreslå egna ämnen för examensarbeten.

Ekonomistaben

Barbro Johansson Controller
E-post
barbro.johansson@regionvasterbotten.se

Examensarbeten inom HR-området kan vara inriktade på arbetssätt, rekrytering, organisationsutveckling, kompetensutveckling, ledar- och medarbetaruteckling, hälsofrämjande arbetssätt, rehabilitering samt kvalificerat planerings- och utredningsarbete inom strategisk HR.

Några exempel på examensarbeten kan vara:

  • Hur bör en stor organisation arbeta med lönekriterier – en omvärldsanalys.
  • Bilden av jobb- och karriärmöjligheter inom offentlig sektor. Hur uppfattas vi i andras ögon?
  • Hur kan chefer omvandla kunskap till handling (transfer mellan utbildning och handling)

Har du egna förslag? Välkommen att göra av dig till oss!

Hans-Åke Widmark HR-strateg, kontakt för praktik
E-post
hansake.vidmark@regionvasterbotten.se
Magnus Lövgren HR-konsult, kontakt för examensarbete och uppsats
E-post
magnus.lovgren@regionvasterbotten.se

Vi samarbetar gärna med universitetsstudenter och välkomnar förfrågningar om praktik eller examensarbeten. Hör av dig till oss för att få veta mer om aktuella examensarbeten, diskutera dina egna förslag eller bolla idéer. Vi hjälper gärna till att forma en idé till något värdeskapande för alla inblandade. När du gör praktik eller examensarbete hos oss får du en inblick i vår vardag och hur det är att arbeta med digitalisering av vård på riktigt. Det är ett sätt att lära känna vår verksamhet, om du efter examen är intresserad av att söka jobb hos oss.

Exempel på tidigare genomförda examensarbeten

  • Nilsson Sandin, P., & Söderström, I. (2021). Det digitala som landgång: En fallstudie om digital onboarding. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik. Kandidatuppsats 15 p.
  • Larsson, L. (2020). Everyone on board?: En kvalitativ studie om onboarding på en IT-avdelning. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen. Kandidatuppsats 15 p.
  • Wahlström, M. (2017). Exploring progressive web applications for health care: Developing a PWA to gather patients' self assessments. Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Masteruppsats 30 p.

Jobba på IT Västerbotten

Mattias Wallmark Avdelningschef IT Västerbotten
E-post
mattias.wallmark@regionvasterbotten.se
Nils-Petter Augustsson Avdelningschef IT Västerbotten
E-post
nilspetter.augustsson@regionvasterbotten.se

Vår roll är att stötta organisationens kommunikation internt och externt, utveckla övergripande och gemensamma kommunikationskanaler, stärka och utveckla regionens varumärke samt verka för tydlighet och igenkänning utifrån regionens grafiska profil.

Hos oss arbetar ett 20-tal medarbetare med allt från pressfrågor, kommunikationsplanering, varumärke, kampanjer, events, sociala medier, intern och extern kommunikation, nyhetsproduktion, intranät och webb till grafisk formgivning och produktion.

Är du intresserad av att göra praktik eller skriva examensarbete hos oss?

Kommunikationsstaben

Malin Åberg Kommunikationsdirektör
E-post
malin.aberg@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 72 23

Ledningsstaben bidrar till välgrundade och transparenta beslut i regionen, genom att förse tjänstemannaledning och politisk ledning med bra beslutsunderlag. Vi driver strategisk och övergripande kvalitetsutveckling och vi är ett stöd för organisationen i genomförande av förbättringar. Vår kompetens är bred och spänner över områden som folkhälsoarbete, jämställdhet, kris och beredskap, kommunal samverkan, privata vårdgivare och smittskydd, för att nämna några.

Vi erbjuder praktik och möjligheten att skriva examensarbete hos oss.

Ledningsstaben

På Forsknings- och utvecklingsavdelningen vid Medicinsk teknik pågår flera forskningsprojekt inom vilka du kan göra ditt examensarbete.

Vi bedriver medicinteknisk forskning, utveckling och utbildning i nära samarbete med sjukvården och universitetet.

Medicinsk teknik är ett tvärvetenskapligt område och vi erbjuder examensarbeten inom bland annat fysik, elektronik, datavetenskap, interaktion och design, fysioterapi samt medicin.

Examensarbeten hos oss inkluderar ofta utveckling av elektronik, mekanik eller programvaror för att mäta, analysera, simulera eller modellera fysiologiska signaler eller medicinska bilder. De kan även omfatta metodutveckling och kliniska utvärderingar, där syftet är att stödja klinisk verksamhet och forskning.

Medicinsk teknik, forskning och utveckling

Helena Grip Leveransansvarig utbildning vid Medicinsk teknik FoU
E-post
helena.grip@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 40 29

Revisionskontoret är en liten enhet med ett stort uppdrag. Vi arbetar på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer med att granska styrelser, nämnder och regionens företag. Det är ett utmanande och utvecklande arbete, där vi granskar allt från övergripande styrfrågor till specifika verksamhetsfrågor. Vi som arbetar på revisionskontoret är kvalificerade utredare med olika utbildningsbakgrunder som exempelvis statsvetenskap, ekonomi och sociologi. Vi har ett nationellt nätverk genom vår yrkesförening SKYREV som arbetar med normering och att utveckla våra arbetssätt.

Vi erbjuder både examensarbeten och praktik.

Eva Moe Certifierad kommunal revisor
E-post
eva.moe@regionvasterbotten.se