Riktlinjer för hälsokontroll

 

Se aktuell information om covid-19 på

Vårdhygiens sidor

Smittförebyggande åtgärder för studenter

Bakgrund

Hälso- och sjukvården ställer krav på god vård och hög patientsäkerhet och vill förhindra smittspridning. Vissa verksamheter ställer krav att man ska vara immun mot MPR, som står för Mässling, Påssjuka, Röda hund.

Detta innebär att:

- alla studenter ska fylla i en hälsodeklaration.

Hälsodeklaration student.docx

- alla studenter ska ta del av information om sjukdomen Tuberkulos på 1177.se.

- vid avvikande hälsodeklaration ska studenten kontakta sin hälsocentral för bedömning/uppsöka utsedd vaccinerande hälsocentral.

- studenten sparar och ansvarar själv för sin hälsodeklaration. Hälsodeklaration visas upp vid anställning.

- studenten informerar utbildningsanordnare/vaccinationsansvarig om hinder föreligger inför praktik.

- studenten tar med och uppvisar hälsodeklaration/vaccinationskort för ansvarig vid praktikplatsen, till exempel chef, huvudhandledare, handledare eller studentansvarig. Respektive verksamhet ansvarar för denna rutin.

 

Vilka studenter omfattas av vaccinationer i patientnära arbete

Med patientnära arbete menar man fysiskt kontakt med patienten, vilket kan innebära eventuell kontakt med kroppsvätskor.

Studenter tillhörande medicinska fakulteten är starkt rekommenderade att följa de specifikt framtagna hälso- och vaccinationsriktlinjer för studenter som läser till sjuksköterskor, läkare, etc.

Länk till Medicinska fakulteten, Umeå universitet

Omvårdnadselever/undersköterskor och tandsköterskor rekommenderas också att ha ett vaccinationsskydd för hepatit B och MPR.

Psykologer, socionomer, dietister, vårdadministratörer rekommenderas ett vaccinationsskydd för MPR och valfritt ställningstagande för vaccination mot hepatit B.

Inför ditt besök vid vaccinerande hälsocentral behöver du fylla i ett frågeformulär.

Frågeformulär

Vaccinerande hälsocentraler för studenter

Gymnasieelever under 18 år som läser vid vård- och omsorgsprgrammen hänvisas till skolhälsovården. Vuxenelever som läser vid vård- och omsorgsprogrammen, t.ex. Komvux hänvisas till egen listad hälsocentral för vaccination. För medicinska fakultetens studenter finns särskild överenskommelse med vaccinerande enheter (se nedan).

Umeå: Backen HC

Folkhälsomyndigheten kom i juni 2017 med en ny rekommendation gällande vaccin mot tuberkulos, se nedan.

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination.

Länk till Folkhälsomyndigheten

Sammanfattning:

"Med hänsyn till den tveksamma skyddseffekten av BCG vid vaccination i vuxen ålder bedöms detta inte vara en meningsfull preventiv åtgärd. Generell vaccination av vårdpersonal i patientnära verksamhet eller övrig personal inom vård- och omsorgsverksamhet rekommenderas därför inte"

Region Västerbottens riktlinjer:

  • BCG rekommenderas inte till några vuxna längre då vaccinet har ett tveksamt skydd. Detta gäller även studenter och innebär att PPD inte ska sättas rutinmässigt.
  • All nyanställd personal och studenter ska svara på frågor i en hälsodeklaration om smittskydd. Frågor som bland annat rör symtom gällande pågående tuberkulos.
  • Fortsatt utredning PPD genomförs endast om svaren i hälsodeklarationen ger misstanke om pågående tuberkulos.

 

Carina Olovsson
Enhetschef
Enheten för utbildning och kunskapsutveckling
FoUI-staben

 

Riktlinjer, Medfak - Vaccinationsprogram

Screening för multiresistenta bakterier (MRB)