ST-tandläkare

Är du tandläkare och vill göra din specialiseringstjänstgöring, ST, i Region Västerbotten? Här kan du läsa om meritvärdering och målsättning samt hitta kontaktuppgifter till oss.

Specialist- och utbildningstandvården inom Folktandvården i Region Västerbotten bedriver en programmerad specialiseringstjänstgöring inom samtliga odontologiska specialiteter. ST-verksamheten sker i samarbete med Odontologiska institutionen vid Umeå Universitet.

Allmänt om specialiseringsttjänstgöringen för tandläkare

ST-verksamheten bedrivs i specialisttandvårdens lokaler som är samlokaliserade med Odontologiska institutionen på Norrlands Universitetssjukhus, Nus. Där finns tandvårdskliniker, seminarierum och föreläsningssalar med modern utrustning.

Med hjälp av videokonferensutrustningar samarbetar vi regelbundet med andra utbildningsenheter och specialistkliniker.

ST-verksamheten i Umeå kännetecknas av ett välfungerande multidisciplinärt och multiprofessionellt samarbete. Regelbundet återkommande terapimöten, ronder och andra multidisciplinära träffar är schemalagda. Samverkan med allmäntandvården upprätthålls med regelbundna konsultationer i länet, videokonferens- och telefonkonsultationer samt med remisser.

Det finns goda möjligheter för ST-tandläkarna att träna samverkan med såväl olika odontologiska och medicinska specialiteter som med allmäntandvården.

Forskning under utbildningen

I samband med tjänstgöringen finns goda möjligheter för ST-tandläkaren att delta i forsknings- och utvecklingsprojekt och målsättningen är att varje ST-tandläkare ska medverka i ett vetenskapligt arbete under sin tjänstgöringstid.

Forskningen som bedrivs vid Odontologiska institutionen vid Umeå Universitet spänner över ett brett fält och är välkänd såväl nationellt som internationellt.

Vid Specialisttandvården finns sju fasta ST-platser med N-SATS-finansiering (Nationell samordning av tandläkares specialiseringstjänstgöring) varav tre är kombinerade med forskarutbildning vid Umeå Universitet. N-SATS-platserna har hela sin tjänstgöring i Umeå och är solidariskt finansierade av samtliga region i Sverige.

Förutom dessa finns ett antal platser på avtalsbasis, uppdragsutbildning, där enskilda region eller andra vårdgivare finansierar platsen och där hela den teoretiska och hela, eller delar av, den kliniska tjänstgöringen genomförs i Umeå.

Meritvärdering

Meritvärdering för alla ST-platser sker enligt ett meritvärderingssystem som är fastlagt av N-SATS. N-SATS-tjänsterna annonseras nationellt.

Den programmerade tjänstgöringen har ett veckoschema med i genomsnitt 70 procent klinisk verksamhet med patientrelaterat arbete. Där ryms handlett kliniskt patientarbete, terapiplanering/-möten, ronder och andra kliniska konferenser gemensamt med flera specialiteter.

En hel dag per vecka ägnas åt seminarier, litteraturgenomgångar och liknande. Därutöver har ST-tandläkaren en halvdag per vecka för inläsning av litteratur, förberedelser av egna seminarier, arbete med projekt mm.

Meritvärdering av tandläkare vid tillsättning av Nationella ST-tjänster inklusiva poäng

Målsättning med specialiseringstjänstgöringen

Målet med specialiseringstjänstgöringen är att utbilda specialisttandläkare som är väl förberedda på de komplexa krav som tandvården och patienterna har.

Specialisterna förutsätts ha hög kompetens inom sitt ämnesområde samt en förmåga till ständigt lärande för att kunna möta såväl ökande tekniska krav som ökande krav på individuellt patientomhändertagande.

Utgångspunkten för specialiseringstjänstgöringen är socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialisttjänstgöring HSLF-FS 2017:77

Här beskrivs vilka kunskaper och färdigheter som är gemensamma för de olika specialiteterna samt också de kunskaper och färdigheter som behövs inom respektive specialitet.

Peder Wilhelmsson ST studierektor
E-post
peder.wilhelmsson@regionvasterbotten.se
Marie Nystedt ST-administratör
E-post
marie.nystedt@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 32 14