Njurfunktion och dosanpassning av läkemedel

Njuren är viktig för eliminationen av många läkemedel. Njurarnas funktion försämras fysiologiskt med åldern, c:a 1% per år efter 30-40 års ålder och vid 80 års ålder finns endast hälften av eliminationskapaciteten kvar, dvs. den glomerulära filtrationshastigheten (GFR) är halverad.

Läkemedelsrelaterade problem, särskilt bland äldre patienter, orsakas ofta av nedsatt njurfunktion och kan i många fall undvikas om läkemedelsdosering anpassas efter njurfunktion, där dosändringen för läkemedel med huvudsakligen renal elimination görs i proportion till grad av GFR-reduktion.

Läkemedel där dosanpassning vid njurpåverkan är nödvändig är många, t.ex.

Gabapentin, pregabalin

Analgetika, se smärtkapitel

Morfin och flertalet övriga opioider

NSAID

Allopurinol

Gikt

Litium

Mani

Digoxin

CVD

Atenolol

ACE-hämmare, ARB

Kaliumsparande diuretika, tiaziddiuretika

Många antibiotika (se infektionskapitel)

Antiinfektiva

Aciklovir, valaciklovir

Fluconazol

Metformin, sulfonureider

Antidiabetika

Bedömning av njurfunktion.

Uppskattning av njurfunktion genom enbart P-kreatinin är ofta missvisande. Ett bättre mått är GFR, som bestäms säkrast med resurskrävande invasiva metoder såsom iohexol clearance. I den kliniska vardagen kan dock en bedömning även ske genom estimerad GFR, eGFR, som beräknas utifrån P-kreatinin, patientens ålder och kön.

Pt-eGFR(kreatinin), relativ (ml/min/1,73 m2)

Förutom P-kreatinin rapporterar laboratoriet nu även per automatik eGFR som uttrycks i enheten ml/min/1.73 m2, Pt-eGFR (kreatinin). Uppskattningen ger alltså kroppsytenormerad (relativ) GFR, och har måttlig precision jämfört med iohexol-clearance speciellt vid nivåer < 30 ml/min/1,73 m2.
Pt-eGFR (kreatinin), relativ beräknas med en formel (CKD-EPI) som baseras på patientens kön, ålder och P-kreatinin och är kroppsytenormerad (per 1,73 m2). Detta rapporteras nu alltid för vuxen patient då P-kreatinin beställs. Pt-eGFR (kreatinin) rapporteras ej för patienter under 18 år och är missvisande hos personer med avvikande kroppsstorlek och muskelmassa.
En motsvarande formel (Lund-Malmö rev) för beräkning av relativ eGFR utifrån kreatinin, ålder och kön nås i NCS Cross-journalens vårddokumentation: växla - extern applikation – beräkning alternativt via mappen Beräkningar under Mina funktioner uppe till vänster i vårddokumentationen.

Pt-eGFR(kreatinin), absolut, används för dosering av läkemedel (ml/min)

Dosanpassningar av läkemedel bör helst baseras på absolut eGFR, dvs utan normering till kroppsytan. Enheten är då mL/min. Omräkning från relativ eGFR till absolut eGFR kan begäras om patientens längd i cm och vikt i kg anges. Både Pt-eGFR (kreatinin), relativ och Pt-eGFR (kreatinin), absolut rapporteras vid denna beställning.
Det finns även en extern kalkylator för omräkning från relativ eGFR till absolut eGFR (http://www.egfr.se/eGFRse.html)
Vid eGFR > 60 ml/min är dosanpassningar sällan nödvändiga. Måttligt nedsatt njurfunktion definieras som eGFR 30-60 ml/min. Värden under 30 ml/min motsvarar kraftigt nedsatt njurfunktion.
Om eGFR är <30 ml/min, bör man byta från tiaziddiuretika till loopdiuretika, ompröva indikation för kaliumsparande diuretika, undvika NSAID, anpassa digoxindos, och ersätta flertalet perorala antidiabetika med insulin eller GLP1-analog (GLP1-analog ej vid eGFR<15) (se kapitel typ-2 diabetes).
För läkemedel med huvudsakligen renal utsöndring är eliminationhastigheten direkt proportionell med GFR. Dosanpassningar görs då i förhållande till graden av GFR-sänkning. För dosanpassning av läkemedel hos vuxna med någorlunda normal kroppsbyggnad kan relativ eGFR användas. Noggrannheten blir sämre jämfört med absolut eGFR, men bedöms ändå tillräcklig för läkemedelsdosering.

Bestämning av eGFR vid avvikande muskelmassa (Cystatin C)

Hos patienter med avvikande muskelmassa (t.ex. hög ålder, barn, paralys/immobilitet, långvarig immobilisering, undernäring, amputation, kroppsbyggning) bör inte kreatinin utan cystatin C (som inte påverkas av muskelmassan) användas för beräkning av eGFR. Även eGFR beräknat med hjälp av cystatin C rapporteras rutinmässigt som kroppsytenormerad relativ eGFR. Observera att cystatin C-baserade eGFR uppskattningar också har sina begränsningar och kan bli missvisande hos patienter som behandlas med höga kortikosteroiddoser, vid graviditet, vid enskilda neoplasi-typer eller vid hypo- eller hypertyreos. Dessutom är analyskostnaden för cystatin C är betydligt högre än för P-kreatinin!