Habiliteringscentrum

Habiliteringscentrum erbjuder råd och stöd samt habilitering och rehabilitering till barn, ungdomar och vuxna.

Barn- och ungdomshabiliteringen vänder sig till barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd, samt till barn med medfödda, varaktiga och svåra rörelsenedsättningar.

I de flesta fall görs en egenansökan av föräldrar för att få kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen. Ansökan görs av vårdnadshavaren via våra e-tjänster på 1177.

Beslut meddelas även via e-tjänsten. Observera att man bara kan utföra ärenden som gäller sig själv eller personer du är ombud för. Som vårdnadshavare kan man vara ombud för sitt barn tills barnet fyller 13 år. Från 13 års ålder behöver barnet ha en egen inloggning med BankID eller Freja eID plus.

På 1177.se finns mer information om inloggning för ungdomar.

Vid svåra rörelserelaterade funktionsnedsättningar och behov av habiliteringens samordnade insatser skriver läkare remiss. Det ska framgå av remissen att föräldrarna är informerade och önskar stöd från habiliteringen.

Underlag vid egenansökan

För att kunna ta ställning till om personen tillhör målgruppen för barn- och ungdomshabilitering behövs tillgång till utredningar och bedömningar som styrker målgruppstillhörighet. Syfte med underlagen är att intyga diagnos och varaktig funktionsnedsättning med behov av habilitering.

Profession i annan verksamhet hänvisar till aktuella utredningar och bedömning som finns i journalsystemet NCScross. Från andra län skickas papperskopior.
Utredningar och bedömningar ska innehålla:

  • Läkares ställningstagande till diagnos med diagnosnummer
  • Psykologutredningar med diagnos, aktuell begåvningsutredning samt neuropsykologiska och adaptiva test som komplement till begåvningsutredning, se Västerbotten koncensusdokument IF och autism
  • Social utredning

Underlag vid remiss

EDI-remiss från BUP Västerbotten, se underlag som ovan.

EDI-remiss av läkare vid svåra rörelserelaterade funktionsnedsättningar ska innehålla:

  • Medicinsk utredning
  • Läkares ställningstagande till diagnos med diagnosnummer
  • Bedömning av fysioterapeut, vid behov

Det ska framgå av remissen att föräldrarna är informerade och önskar stöd från habiliteringen.

Kontakt

Ansökan för barn under 18 år görs av vårdnadshavaren under våra e-tjänster på 1177. Remiss skickas av den berörs verksamheten.

När 1177 inte är möjlig att använda skickas skriftlig för hela länet ansökan till:
Barn och ungdomshabiliteringen
Kandidatvägen 31-33
907 33 Umeå

EDI- remiss för barn under 18 år skickas till Barn och ungdomshabiliteringen Umeå för hela länet. 

Habiliteringscentrum har en särskild kompetens gällande funktionsnedsättning som ett tillägg till den hälso- och sjukvård som ges till dem som har behov. Vuxenhabilitering, råd och stöd erbjuder habilitering framförallt till LSS personkrets samt för vissa vuxna som tillhör personkrets 1:3. Dessutom är Habiliteringscentrum regionens särskilda resurs för insatsen Rådgivning och annat personligt stöd för LSS personkrets. Vid ansökan/remiss för vuxna görs en prövning om personen tillhör habiliteringens målgrupp samt en behovsbedömning.

Underlag inför ansökan/remiss

För ansökan krävs ett underlag för att bedöma om personen tillhör målgrupp och/eller personkrets enligt LSS. Det ska finnas en psykologisk och vanligen också en medicinsk utredning som intygar diagnos och varaktig funktionsnedsättning.

För att få habilitering ska funktionsnedsättningen vara medfödd eller tidigt förvärvad (före 16 års ålder). I bifogat underlag ska även beskrivas hur den första informationen givits och vilka hälso-och sjukvårdsinsatser som skett eller är planerad.

Av underlaget ska framgå:

  • Vilket behov av stöd den sökande har utöver pågående kontakter
  • Beskrivning av vilka konsekvenser funktionsnedsättningen medför i vardagen

Bifoga de utredningar som finns och ligger till grund för diagnos:

  • Psykologutredning, aktuell och tidigare utredningar om dessa är relevanta för satt diagnos, aktuell begåvningsutredning samt neuropsykologiska och adaptiva test som komplement till begåvningsutredning. Vid autismspektrumstörningar krävs specifika bedömningar, skattningar och observationer. 
  • Kriteriegenomgång, med exempel från varje delmoment, enligt DSM IV eller DSM-5.

Resonemang kring differentialdiagnos i tillämpliga ärenden.

Journaldokumenterad bedömning från teamträff efter utredning inkluderande psykologens och helst även läkarens diagnostiska ställningstaganden

Läkarutlåtande med anamnes och undersökningar som är genomförda för att utreda etiologi till satt diagnos, ev samsjuklighet, svårighetsgrad och behov av medicinska insatser.

Andra utredningar som finns t ex av socionom, arbetsterapeut, fysioterapeut.

Kontakt

Ansökan/remiss för vuxna över 18 år i Region Västerbotten görs via e-tjänster på 1177 av personen själv eller laglig företrädare. När den tjänsten inte är möjlig att användas kontaktas LSS-handläggare, se kontaktuppgift nedan. Dokumenterat samtycke skall finnas till att ta del av journalhandlingar eller att handlingar kan rekvireras från berörda verksamheter som ställt diagnos

Underlag skickas till:
Vuxenhabilitering råd och stöd
LSS-handläggare Camilla Nordin
Västra Norrlandsgatan 18 B
903 27 Umeå

090-785 71 31