Personcentrerade vårdförlopp

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.

 

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp godkänns av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS) och publiceras på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 

Bakgrund och överenskommelse

Som en del i regionernas nationella system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården ingår att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Arbetet stödjs av en överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner. Syftet med vårdförloppen är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. Syftet är också att patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling.

Vårdförloppen ska kunna omfatta en större del av vårdkedjan, inklusive tidig upptäckt, utredning, behandling, uppföljning och rehabilitering.

Process vårdförlopp i Region Västerbotten

Innan implementeringsarbetet i Region Västerbotten kan påbörjas genomgår vårdförloppen en process där en gap- och konsekvensanalys utförs och beslutas i Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp (HSLG).