Personcentrerade vårdförlopp

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp godkänns av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) och publiceras på Nationellt kliniskt kunskapsstöd. 

Bakgrund och överenskommelse

Som en del i regionernas nationella system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården ingår att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Arbetet stödjs av en överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner. Syftet med vårdförloppen är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. Syftet är också att patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling. Vårdförloppen ska kunna omfatta en större del av vårdkedjan, inklusive tidig upptäckt, utredning, behandling, uppföljning och rehabilitering.

Process vårdförlopp

Arbetet med att implementera vårdförloppen i Region Västerbotten leds av berört lokalt programområde (LPO) som efter en initial bedömning tillsätts en ändamålsenlig lokal arbetsgrupp (LAG) för arbetet.

Godkända vårdförlopp

Här samlas de vårdförlopp som är godkända i Region Västerbotten.

Sidan är under uppbyggnad.

 

Vårdförlopp hjärtsvikt hittar du under kunskapsstöd för hjärta och kärl på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Hjärta och kärl

Stödmaterial

Vårdförlopp höftledsartros – primärvård hittar du under kunskapsstöd för rörelseorganen på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Rörelseorganen

Stödmaterial

Vårdförloppet kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom hittar du under kunskapsstöd för äldres hälsa på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Äldres hälsa

Stödmaterial

Nationellt stödmaterial om vårdförlopp kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom (SKR)

Vårdförlopp för kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, hittar du under kunskapsstöd för andningsvägar på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Stödmaterial

Vårdförlopp reumatoid artrit (RA) hittar du under kunskapsstöd för reumatiska sjukdomar på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Reumatiska sjukdomar

Stödmaterial

Vårdförlopp reumatoid artrit – etablerad hittar du under kunskapsstöd för reumatiska sjukdomar på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Reumatiska sjukdomar

Stödmaterial

Vårdförlopp stroke och TIA – tidiga insater och vård hittar du under kunskapsstöd för nervsystem och smärta på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Nervsystem och smärta

Stödmaterial