Stab för forskning och utbildning

Staben för forskning och utbildning leder, initierar och följer upp regionens engagemang i forsknings- och utbildningsfrågor. Staben driver också rent praktiskt och konkret viss verksamhet relaterad till forskning och utbildning.

I stabens uppdrag ingår att omvärldsbevaka, skaffa kunskap och kompetens, ta fram strategier och handlingsplaner, och att driva på och medverka i regionens utveckling så att de uppställda målen inom olika områden kan nås.

Staben för forskning och utbildning omfattar flera verksamheter:

  • Kliniskt forskningscentrum är en gemensam resurs för region och universitet för patientnära klinisk forskning.
  • Clinical Trial Unit är en administrativ stödfunktion inom regionen för klinisk patientnära forskning.
  • Registercentrum Norr är en stödorganisation som verkar för utveckling av befintliga och nya kvalitetsregister.
  • Enheten för innovation och forskningsanslag arbetar för att underlätta introduktion av innovationer i vården, stödjer personal som vill söka externa forskningsanslag och hanterar Alf- och Tua-medel för forskning och regionens egna forskningsanslag. Enheten är också administrativs stöd till flertalet kommittéer.
  • Enheten för utbildning arbetar med kompetensutveckling av sjuksköterskor och AT- och ST-läkare, utveckling av arbetsterapi och fysioterapi samt kvalitetsutveckling av verksamhetsintegrerat lärande och verksamhetsförlagd utbildning. Det sker i nära samarbete med Umeå universitet och övriga region i norra sjukvårdsregionen.

Postadress

Region Västerbotten
Stab för forskning och utveckling
901 85 Umeå

Kontakta oss

Forsknings- och utbildningsdirektör

Clas Ahlm
Telefon: 070-317 29 65
E-post: clas.ahlm@regionvasterbotten.se

Enhetschef, Kompetenscentrum för klinisk forskning

Anna Ramnemark
Telefon: 090-785 43 96
E-post: anna.ramnemark@regionvasterbotten.se

Enhetschef, Registercentrum Norr

Yulia Blomstedt
Telefon: 090-785 72 80
E-post: yulia.blomstedt@regionvasterbotten.se

Enhetschef, utbildning

Peter Rosenberg
Telefon: 090- 785 71 76
E-post: peter.rosenberg@regionvasterbotten.se 

Enhetschef, Innovation och forskningsanslag

Örjan Norberg
Telefon: 070-309 18 68
E-post: orjan.norberg@regionvasterbotten.se