Stab för forskning, utbildning och innovation

Staben för forskning, utbildning och innovation leder, initierar och följer upp regionens engagemang i forsknings-, utbildnings- och innovationsfrågor. Staben driver också rent praktiskt och konkret viss verksamhet relaterad till området.

I stabens uppdrag ingår att omvärldsbevaka, skaffa kunskap och kompetens, ta fram strategier och handlingsplaner, och att driva på och medverka i regionens utveckling så att de uppställda målen inom olika områden kan nås. Staben består av sju enheter.

Kliniskt forskningscentrum

Kliniskt forskningscentrum, KFC, är en för region och universitet gemensam resurs för patientnära klinisk forskning. På KFC finns lokaler och utrustning för att bedriva studier, samt utbildad forskningspersonal som kan genomföra studierna och projektledare som kan hjälpa till med regulatoriskt studiestöd.

Kliniskt forskningscentrum

Kontakt

Anna Ramnemark
Enhetschef
Telefon: 090-785 43 96
E-post: anna.ramnemark@regionvasterbotten.se

Registercentrum Norr

Registercentrum Norr är en stödorganisation som verkar för utveckling av befintliga och nya kvalitetsregister samt forskningsstöd inom statistik.

Registercentrum Norr 

Kontakt

Gabriel Granåsen
Enhetschef
Telefon: 090-785 72 77
E-post: Gabriel.Granasen@regionvasterbotten.se

Enheten för innovation och forskningsanslag

Enheten för innovation och forskningsanslag arbetar för att underlätta introduktion av innovationer i vården. Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för invånare, medarbetare, verksamheter samt vården som organisation. Likaså handlar det om att skapa värden för samarbetspartners inom näringslivet, akademi och samhället i stort.

Innovation och partnerskap

Kontakt

Örjan Norberg
Enhetschef
Telefon: 070-309 18 68
E-post: orjan.norberg@regionvasterbotten.se 

Enheten för utbildning och kunskapsutveckling 

Enheten för utbildning och kunskapsutveckling är en verksamhet som arbetar med kvalitetsutveckling av det lärande som bedrivs i vårdverksamheterna för hälso-och sjukvårdens studenter och medarbetare.

Enheten för utbildning och kunskapsutveckling

Kontakt

Carina Olovsson
Enhetschef
Telefon: 090-785 09 70
E-post: Carina.Olovsson@regionvasterbotten.se

Glesbygdsmedicinskt centrum

Glesbygdsmedicinskt centrum arbetar med forskning, utveckling och innovation kring god och nära vård i glesbygd, samers hälsa, rekrytering samt utbildning med syfte att öka kunskapen om hur hälso- och sjukvårdsbehov på bästa sätt kan tillgodoses för befolkningen i Västerbotten.

Glesbygdsmedicinskt centrum

Kontakt

Andreas Lundqvist
Enhetschef
Telefon: 070-216 67 68
E-post: andreas.lundqvist@regionvasterbotten.se

Regionalt cancercentrum Norr

Regionalt cancercentrum Norr (RCC Norr) är ett kunskapscentrum som stödjer Norrlandsregionerna i att utveckla cancervården. RCC Norr knyter samman kompetenser, resurser och kunskap inom cancerområdet. 

RCC Norr

Kontakt

Anna-Lena Sunesson
Enhetschef
Telefon: 070-397 70 81
E-post: annalena.sunesson@regionvasterbotten.se

Familjemedicin 

Familjemedicin medverkar på läkarutbildningen vid Umeå universitet och ansvarar bland annat för den kliniska utplaceringen i primärvården. Familjemedicin handlägger medel från avtalet om läkarutbildning och forskning, ALF-medel, i samarbete med Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, allmänmedicin och Forskning,- utbildnings- och innovations (FoUI)-kansliet inom Region Västerbotten. 

Kontakt

Göran Larsson
Enhetschef
Telefon: 070-293 50 44
E-post: goran.larsson@regionvasterbotten.se

Sofia Wikberg
Projektledare/handledare för verksamhetsförlagd utbildning, VFU (föräldraledig)
E-post: sofia.wikberg@regionvasterbotten.se

Kontakta FoUI-stabens ledning

Forsknings- och utbildningsdirektör

 

Göran Larsson
Telefon: 070-293 50 44
E-post: goran.larsson@regionvasterbotten.se

Postadress

Region Västerbotten
Stab för forskning, utbildning och innovation
901 85 Umeå