Glesbygdsmedicin

Glesbygdsmedicinskt centrum, GMC, är en enhet inom södra Lapplands närsjukvårdsområde som bedriver forskning, utveckling och utbildning för och i glesbygd.

För att säkerställa god hälsa och livskvalitet i glest befolkade områden behövs kunskap om de specifika utmaningar, möjligheter och behov som kan finnas i dessa områden. 

En tillgänglig hälso- och sjukvård oavsett vart du bor

Syftet med vår enhet är att öka kunskapen om hur hälso- och sjukvårdsbehov på bästa sätt kan tillgodoses för befolkningen i Västerbotten och övriga Sverige, samt att öka rekryteringen av vårdpersonal till glesbygden.

Vår verksamhet kan delas in i fyra verksamhetsområden; Samers hälsa, Utbildning, Rekrytering och God och nära vård i glesbygd.

Vår huvudsakliga verksamhet består av att:

  • bidra till beskrivning och utvärdering av vård och omsorg i glesbygd
  • stimulera till och bedriva forskning och utveckling i ämnen relaterade till glesbygdsområdenas specifika utmaningar
  • arbeta för kunskapsspridning om samisk hälsa inom vården
  • initiera och bedriva utbildningsinsatser för att öka kompetensen i ämnen som har betydelse för glesbygdssjukvården
  • verka för nätverksbyggande inom ämnet glesbygdsmedicin