Regionala strategier, planer och agendor

Länets utveckling styrs mot de mål som finns i den regionala utvecklingsstrategin. För att göra målen mer detaljerade och peka mot konkreta insatser tas ytterligare strategier, planer och agendor fram inom olika områden. En del tas fram på uppdrag av regeringen medan andra tas fram på initiativ i länet. På den här sidan presenteras aktuella styrdokument för regional utveckling.

Regional utvecklingsstrategi 2020-2030 och tillhörande dokument

Den regionala utvecklingsstrategin är ett uppdrag från regeringen och tas fram för att visa vägen för en önskvärd utveckling i Västerbotten till år 2030. Strategin, som beslutas av regionfullmäktige, visar länets gemensamma ambitioner och är tänkt att vara vägledande för aktörer inom alla sektorer.

The Regional Development Strategy 2020-2030 is a government  commission and has been developed  to present the desired development for Västerbotten County by 2030. The strategy, which was adopted by the Regional Council, defines the county’s common ambitions, and is intended to be a roadmap for actors in every sector.

Regional Development Strategy 2020-2030 (English web)

Regional Development Strategy 2020-2030 (English print)

S3 Västerbotten Roadmap for Smart Economic Transformation is the smart specialisation strategy for Västerbotten pointing out a new way for actors in Västerbotten to collaborate across EU to create radical change for sustainable development. It is a complement to the Regional Development Strategy and the Regional Innovation Strategy 2022-2030, see below.

S3 Västerbotten Roadmap for Smart Economic Transformation

Agenda för hållbar regional finansiering samlar relevant information om regional finansiering, både företagsstöd och projektmedel.

Agenda för hållbar regional finansiering

Agenda för strategiskt lärande visar Region Västerbottens strukturerade arbetssätt för uppföljning, utvärdering och lärande av den regionala utvecklingsstrategin.

Agenda för strategiskt lärande

Styrdokument inom prioritering 1: Västerbotten – en nytänkande och smart region

Regional digitaliseringsstrategi för Västerbotten 2022–2030 sätter en gemensam inriktning för digitaliseringen i Västerbotten. Den ska ge stöd och inspiration till aktörer inom offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhället i Västerbotten.

Regional digitaliseringsstrategi för Västerbotten 2022–2030

Regional innovationsstrategi 2022-2030 har tagits fram i syfte att kraftsamla kring innovation som verktyg för att nå regionala, nationella och globala mål.

Regional innovationsstrategi 2022-2030

The Regional Innovation Strategy 2022-2020 aims to gather resources for innovation as a means to achieve regional, national and global goals. It is complemented by the S3 Västerbotten Roadmap for Smart Economic Transformation.

Regional Innovation Strategy 2022–2030

S3 Västerbotten Roadmap for Smart Economic Transformation is the smart specialisation strategy for Västerbotten pointing out a new way for actors in Västerbotten to collaborate across EU to create radical change for sustainable development. It is a complement to the Regional Development Strategy 2020-2030 and the Regional Innovation Strategy 2022-2030.

S3 Västerbotten Roadmap for Smart Economic Transformation

Styrdokument inom prioritering 2: Västerbotten – en region med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling

Mer mat från Västerbotten är namnet på Västerbottens regionala livsmedelsstrategi 2021-2030.  Strategins mål är att öka efterfrågan och produktionen av livsmedel i Västerbotten.

Ytterligare versioner finns på livsmedelsstrategins webbplats Västerbottensmat.

Strategi för hållbar besöksnäring i Västerbotten 2022–2026. Strategin för besöksnäringen i Västerbotten skapar en bas för de aktörer som verkar här. Den visar ramarna för samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer och formulerar en gemensam, övergripande riktning. Den är en startpunkt för varje enskild aktörs formulerande av sin verksamhet och handlingsplan.

Strategi för Hållbar Besöksnäring i Västerbotten 2022–2026 Utskrift

Strategi för Hållbar Besöksnäring i Västerbotten 2022–2026_webbuppslag.pdf

Energiagendan visar på de förutsättningar och möjligheter som finns i Västerbotten och ge en vägledande bild för hur Regionala utvecklingsnämnden (RUN) bör prioritera sina insatser för att leda regionen framåt i den gröna omställningen. Norra Sverige är rikt på naturresurser och fossilfri energi som klokt hanterat kan trygga en hållbar framtid.

Energiagenda för regionala utvecklingsnämnden

Styrdokument inom prioritering 3: Västerbotten – en nära tillgänglig region

SAMÅKOLL är ett sammanhållet arbete i regionen för att uppnå det regionala trafikförsörjningsprogrammets mål och för återhämtning efter pandemin. Det här dokumentet är handlingsplanen för SAMÅKOLL för 2021, med blickar mot 2022-2030.

Handlingsplan SAMÅKOLL

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2020-2025 innehåller mål för den vardagsbetonade kollektivtrafiken i länet. Tillsammans med Länstransportplanen ger Trafikförsörjningsprogrammet en god helhetsbild av regionens strategiska transportplanering.

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2020–2025 

Styrdokument inom prioritering 4: Västerbotten – en region med hållbara livsmiljöer att bo, verka och leva i

Kulturplanen Region Västerbotten 2020-2023 beskriver ambitionen för en hållbar och framåtsyftande kulturutveckling i Västerbotten, där kulturpolitiska mål och utvecklingsområden präglas av en gemensam vision och ambition med samverkan som ledord.

Regional biblioteksplan 2021-2024 beskriver vad Regionbibliotek Västerbotten kommer att fokusera på de närmaste fyra åren, och är därutöver vägledande och stöttande för folkbiblioteken i framtagandet av kommunala biblioteksplaner.

Regional biblioteksplan 2021-2024

Styrdokument inom prioritering 5: Västerbotten – en hälsofrämjande region

Inga styrdokument finns för närvarande.

Styrdokument inom prioritering 6: Västerbotten – en region rik på kompetenser

Agenda för kompetensförsörjning - Västerbottens län lyfter tre utvecklingsområden med nödvändiga komponenter för att stärka förutsättningarna inom det regionala utvecklingsansvaret och bidra till ett sammanhållet kompetensförsörjningsarbete inom Västerbottens län.

Agenda för kompetensförsörjning - Västerbottens län

Jonas Lundström Verksamhetschef Näringsliv och Samhällsbyggnad, Myndighetschef regionala kollektivtrafikmyndigheten
E-post
jonas.lundstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-549 33 38
Anna Norin Strateg Analys
E-post
anna.norin@regionvasterbotten.se
Mobil
070-396 57 03