Lansering: OECD-studie för gruvor och mineraler

Välkommen till lanseringen av OECD:s rapport om gruvor och mineraler för Västerbotten och Norrbotten, onsdag den 27 januari 2021.

Aitik

Foto: Boliden

Onsdag den 27 januari publicerar organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, officiellt den studie som genomförts för gruvor och mineraler i Västerbotten och Norrbotten. OECD kommer, tillsammans med aktörer från Västerbotten och Norrbotten samt ledande företrädare från EU med flera, att presentera och diskutera rapporten och dess huvudpunkter.

Studien syftar till att utveckla Västerbotten och Norrbotten som världsledande hållbara gruvregioner och ger rekommendationer med förslag på åtgärder för att stärka utvecklingen i regionerna, men också gentemot nationell nivå i Sverige samt hela EU.

Dag: 27 januari 2021
Tid: 14:00-15:30
Plats: Digitalt via Zoom
Anmälan via länk

Webinariet genomförs på engelska.

Bakgrund till studien

Arbetet med studien har pågått sedan 2019, och det är den andra att presenteras inom ramen för projektet ”OECD Mining Regions and Cities”. I en Territoral Review genomförd av OECDs team med 5 experter, studiebesök, datasamlingar och intervjuer tillsammans med regionala representanter för den samlade analysen av de utmaningar och möjligheter Västerbotten och Norrbotten har att hantera för att skapa hållbar tillväxt inom gruvnäringen.

Övre Norrland är en av Europas mest betydelsefulla regioner inom gruvnäringen. Här finns idag 9 av Sveriges 12 aktiva gruvor, som tillhandahåller 90 % av järnmalmen som används inom EU. Drygt hälften av Europas tillgångar till kritiska mineraler och metaller som behövs för grön omställning finns i Sverige, varav den största delen i Norrbotten och Västerbotten. Tillsammans har Norrbotten och Västerbotten potential att bli globalt ledande regioner för hållbar gruvnäring. 

OECD:s fallstudie adresserar bland annat policys och implementering av rekommendationer för ett hållbart användande av råmaterial, identifiering av hinder och utvecklingsmöjligheter, regelverk och samarbete med lokalsamhällen. Studien rör också frågor om hur Västerbotten och Norrbotten kan bygga vidare på sina framgångsfaktorer som exempelvis gruvaktörernas nära samarbete med universiteten för minskat klimatavtryck, högkvalificerad innovationskraft, grön energi och högkvalitativ bredbandstäckning.

Lansering 27 januari

Vid lanseringen kommer OECDs huvudsakliga rekommendationer från studien att presenteras. Inbjudna att medverka vid lanseringen för att delge sin bild av rekommendationerna och möjligheterna till implementering är politiker på regional nivå, representanter på EU-nivå, privat sektor och universitet. Arrangörer är OECD, Region Västerbotten och Region Norrbotten.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig i OECDs e-bibliotek från den 27 januari 2021.

 

För mer information:

Marta Bahta, samordnare innovation, Region Västerbotten
Marta.bahta@regionvasterbotten.se

OECD
regions@oecd.org
www.oecd.org/ruraldevelopment