Innovation och partnerskap

Svensk hälso- och sjukvård behöver stärka sin innovationskraft för att kunna fortsätta erbjuda bästa möjliga vård och hälsa. Samtidigt behöver offentliga resurser användas effektivt och hållbart. Avgörande för detta är samhällsaktörernas förmåga att arbeta med innovation, i partnerskap.

Region Västerbotten arbetar aktivt med att vara en innovativ och ledande samarbetspartner. I Västerbotten drivs därför innovation och utveckling i hälso- och sjukvården i partnerskap med medarbetare, akademi och näringsliv samt offentliga aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för invånare, medarbetare, verksamheter samt vården som organisation. Likaså handlar det om att skapa värden för samarbetspartners inom näringslivet, akademi och samhället i stort.

Region Västerbottens syn på innovation är att det är något nytt, nyttigt och nyttiggjort, dvs. det är först när en god idé kommer till användning, nyttiggörs och kommersialiseras som det stora värdet uppstår. Därmed behöver innovationsarbetet avse att optimera alla dessa delar.

Begreppet innovation inkluderar följande:

  • Produktinnovation Nya produkter som används inom vård och omsorg
  • Tjänsteinnovation Nya tjänster som erbjuds inom vård och omsorg
  • Processinnovation Nya produktionsprocesser eller metoder
  • Organisatorisk innovation Nya sätt att organisera vård och omsorg, nya samverkansformer, nya affärs- och incitamentsmodeller
  • Systeminnovation Mer omfattande ändringar av arbetssätt och processer i hela vård- och omsorgssektorn, inklusive policyinnovationer samt ändringar i och tillämpning av lagstiftning och regelverk.
Örjan Norberg Enhetschef Innovation och forskningsanslag
E-post
orjan.norberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-309 18 68

Nyheter från Innovation och partnerskap