Så styrs regionen

Regionen är en politiskt styrd organisation. Det är politikerna som visar färdriktningen genom att ange vision, mål och ekonomiska ramar. Tjänstemännen har till uppgift att verkställa det som politikerna beslutat.

Region Västerbotten styrs av ett regionfullmäktige som väljs av västerbottningarna via allmänna val. Regionfullmäktige fattar beslut i övergripande frågor för Region Västerbotten, exempelvis regionens mål, budget och skattesats. Regionfullmäktige består av 71 förtroendevalda ledamöter och åtta politiska partier finns representerade (2019-2022).

I regionen finns fem nämnder som ansvarar för att verksamheterna bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om; Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Nämnden för regional utveckling, Folkhögskolestyrelsen och Patientnämnden. Under regionfullmäktige finns också tre beredningar som jobbar med frågor inom demokrati- och folkhälsoområdet.

Till varje nämnd knyts en förvaltning. Det innebär bland annat att primärvård, tandvård och sjukhusvård samlas i en gemensam förvaltning under hälso- och sjukvårdsnämnden.
Länets kommuner kommer tillsammans med regionen att bereda ärenden för beslut i Regionala utvecklingsnämnden. Under 2019 fortsätter samverkansstrukturen med kommunerna att utvecklas.

Organisationsskiss förtroendepersonsorganisation

Organisationsskiss förtroendepersonsorganisation (PDF)

Organisationsskiss förtroendepersonsorganisation (PNG-bild)

 

Regionplan

Regionplanen är regionens strategiska plan och politiska styrdokument som beslutas av fullmäktige. 

Regionplanen anger den övergripande inriktningen för regionen och binder samman regionens vision och övergripande mål med verksamhetens inriktning och omfattning. 

Regionplan 2019

Regionplan 2020–2023

 

Vision

Visionen är utgångspunkten för all verksamhet och under 2019 kommer Region Västerbotten att arbeta med att ta fram en ny gemensam vision för regionen.

Före detta Västerbottens läns landstings vision lyder: År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning.

Visionen har formulerats med utgångspunkt från invånarnas behov och (f.d.) landstingets uppdrag. Visionen berör alla i länet och alla kan vara med och påverka den.

Före detta Regionförbundet Västerbottens läns vision som utgår från den regionala utvecklingsstrategin för Västerbottens län 2014-2020, lyder: Från kust till fjäll skapas en hållbar attraktiv region.Delårsrapporter och årsredovisning

Delårsrapporterna samt årsredovisningen är regionstyrelsens uppföljningsrapporter till fullmäktige. 

De redovisar för hur det går i hela regionen och utgör ett beslutsunderlag för regionfullmäktige för att vidta eventuella åtgärder med anledning av resultatet.

Årsredovisning och rapporter