Organisation och verksamheter

Region Västerbotten har en förvaltningsstruktur med en förvaltning per nämnd, totalt fem stycken. Detta för att ha en tydlig delegationsordning där ansvar kan utkrävas på rätt nivå. Här presenteras organisationen och de verksamheter som ingår.

Organisationsskiss tjänstepersonsorganisation

Regionstyrelsens förvaltning

Funktioner av organisationsövergripande eller övrig samordnande karaktär tillhör regionstyrelsens förvaltning. Regiondirektören är regionens högsta tjänsteman. I regionstyrelsens förvaltning ingår områden som service, digitalisering och medicinsk teknik samt folkhälsa.

Central ledningsgrupp

Staber

Hälso- och sjukvårdsförvaltning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ansvarsområden är specialistvård, regionvård, primärvård och tandvård.

Förvaltningen består av följande områden:

  • Närsjukvård Umeå inkl länsövergripande verksamheter
  • Närsjukvård Skellefteå
  • Närsjukvård Södra Lappland
  • Länssjukvårdsområde 1
  • Länssjukvårdsområde 2
  • Tandvård

Förvaltningsövergripande verksamheter

Staben för forskning och utbildning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab

I staben ingår enhet för kvalitet och säkerhet inkl. chefläkarfunktion, Regionalt cancercentrum samt Läkemedelscentrum.

 

Högsta tjänsteman är hälso- och sjukvårdsdirektör.

Organisationsbild hälso- och sjukvården

 

Regional utvecklingsförvaltning

Regional utvecklingsförvaltning ansvarar för den regionala utvecklingen i länet, exempelvis insatser inom områden som kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv och innovationer, arbetsmarknad, utbildning, turism, IT och digitalisering och kultur.

Förvaltningen är geografiskt belägen i Umeå och Skellefteå, men arbetar länsövergripande med projekt och verksamheter. Kontor finns även beläget i Stockholm i samverkan med Region Norrbotten, Region Västernorrland, Region Jämtland/Härjedalen, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Umeå kommun och Företagarna Västerbotten.

Regional utvecklings ledningsgrupp

Verksamheter

Folkhögskolestyrelsens förvaltning

Folkhögskolestyrelsens förvaltning ansvarar för regionens folkhögskolor i Storuman och Vindeln.

Kontakt folkhögskolestyrelsens förvaltning

Patientnämndens förvaltning

Patientnämnden ska stödja patienter och närstående samt bidra till kvalitetsutvecklingen i hälso- och sjukvården.

Patientnämndens kansli