Salut i skolan

Inom skolan finns det stora möjligheter att påverka barnens, ungdomarnas och personalens hälsa. Skolan spelar en stor roll för varje elevs utveckling och är en verksamhet med stort inflytande i barnens och ungdomarnas liv.

Strukturerat och evidensbaserat

Genom strukturerade och evidensbaserade insatser i skolan är det möjligt att bidra till förbättrad hälsa och mående bland elever. Det är möjligt att skapa goda hälsofrämjande rutiner som gör att eleverna blir friskare, fysiskt aktiva och utvecklar god psykosocial hälsa. Detta sammantaget gör att skolan är en viktig arena för folkhälsoarbete bland barn och ungdomar. 

 

Hälsobesök under skoltiden

Hälsobesök ska enligt skollagen (2 kap 27 §) erbjudas varje elev jämnt fördelade över skoltiden. Enligt Socialstyrelsens vägledning ska alla elever i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan erbjudas minst tre hälsobesök och i gymnasieskolan minst ett. Besöken i grundskolan ska vara jämnt fördelade under skoltiden och det första får göras under utbildningen i förskoleklassen.

Bakgrund till arbetsmetod

År 2000 inledde skolhälsovården i Härnösands kommun och Regionen Västernorrland ett samarbete. Det övergripande målet var att utveckla en arbetsmetod, Västernorrlandsmodellen, för att med hjälp av hälsodata kontinuerligt följa och dokumentera barn och ungdomars hälsa. Hälsofrågor framtagna i samarbete med skolsköterskor spreds därefter till resten av Västernorrland samt till Jämtland och Norrbotten och 2011 till Västerbotten.

För senaste versionen av elevhälsoenkäter se länkar: 

Databas för elevhälsodata


De fyra regionerna i norr har gemensamt utvecklat en webbapplikation för elevhälsodata där elevhälsofrågorna registreras och möjliggör uttag av statistiska sammanställningar.
Syftet med att samla in och lagra elevhälsodata är att få till stånd en epidemiologisk bevakning av skolbarns hälsoutveckling, levnadsvanor och livssituation för att förbättra skolans, kommunens och regionens hälsofrämjande och förebyggande insatser till nytta för elevernas hälsa och välbefinnande.
För mer information kontakta salut@regionvasterbotten.se

Youth Aware of Mental Health, YAM, är ett program för skolelever som främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskap om psykisk hälsa. Programmet har visat sig vara effektivt i en studie bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder. 

YAM i skolan

I Västerbottens län genomförs YAM - en hälsofrämjande och preventiv insats med syftet att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar hos skolelever.
YAM främjar utvecklingen av problemlösande förmåga och emotionell intelligens, till exempel hur man handskas med egna och andras känslor, relationer och empati. Eleverna får information om vad de kan göra för att må bättre och hur man kan hjälpa sig själv och sina kompisar.
Målgruppen för programmet är skolelever i högstadiet och programmet genomförs vid tre tillfällen av instruktörer utbildade av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, NASP. I Västerbottens läns finns det utbildade instruktörer inom Region Västerbotten samt i Storuman, Skellefteå, Sorsele och Umeå.

Kontakt 

Vill du veta mer om hur ni skulle kunna arbeta med YAM på er skola eller har andra funderingar som handlar om YAM i Västerbotten är du välkommen att ta kontakt.

YAM inom Region Västerbotten Folkhälsoenheten
E-post
yam@regionvasterbotten.se
Folkhälsoenheten har ett uppdrag att stödja hälsofrämjande arbete i alla åldrar inom Västerbottens län och dess kommuner.

Det är väl känt att när elever trivs i skolrestaurangen och äter av skollunchen främjas lärande så väl som bra matvanor och god hälsa. Skolan når alla barn och ungdomar och har därför en kompensatorisk uppgift att verka för ett jämlikt samhälle, vilket gör den till en viktig arena för hälsofrämjande insatser.
För att lyfta skolmåltidens hälsofrämjande och pedagogiska del har vi valt att erbjuda utbildning för skolmåltidspersonal i verktyget SkolmatSverige inom ramen för regionens Salut-satsning.
SkolmatSverige har utvecklat ett verktyg för att bedöma skolmåltidens kvalitet ur flera perspektiv. Verktyget består av frågor som behandlar både den serverade maten och hela skolans arbete för att skapa matglädje i skolrestaurangen. Utvecklingen av SkolmatSverige har skett sedan 2010 i samråd med experter, myndigheter och centrala aktörer inom området och är kommersiellt obundet.
 

I materialet "Rör dig pigg" tipsar vi om korta program med fysisk aktivitet som passar under lektionstid för barn på låg- och mellanstadiet.

Rör dig pigg