Kunskapsstyrning

Region Västerbotten har tillsammans med Sveriges övriga regioner etablerat ett gemensamt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården. Syftet är att skapa god vård som är kunskapsbaserad, säker, individanpassad, jämlik, tillgänglig och effektiv. Systemet omfattar nationell, sjukvårdsregional samt lokal (Region Västerbotten) nivå och sker i samverkan med patient- och professionsföreningar, kommunerna och staten. Den gemensamma visionen är: Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa. Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.

 

Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården så att den är tillgänglig och används i varje vårdmöte. Det bidrar till att utveckla ett lärande system och göra det enklare att samordna kunskapsstöden som används i hälso- och sjukvården.

I kunskapsstyrningen ingår kunskapsstöd, uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap.

De övergripande målen handlar om att skapa en god vård som är:

Kunskapsbaserad

  • Vården ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygga på både vetenskap och beprövad erfarenhet.

Säker

  • Riskförebyggande verksamhet ska förhindra skador. Verksamheten ska präglas av rättssäkerhet.

Individanpassad

  • Vården ska ges med respekt för individens specifika behov, förväntningar och integritet. Individen ska ges möjlighet att vara delaktig.

Jämlik

  • Vården ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla.

Tillgänglig

  • Vården ska vara tillgänglig och ges i rimlig tid; ingen ska behöva vänta oskälig tid på vård eller omsorg.

Effektiv

  • Resurser ska användas på bästa sätt för att kunna erbjuda bästa möjliga vård till hela befolkningen.

Region Västerbotten och övriga regioner har åtagit sig att anpassa sin kunskapsstyrningsorganisation till den nationella programområdes- och samverkansstrukturen.

Rekommendation om etablering av sammanhållen struktur för kunskapsstyrning

Kunskapsstyrningen samordnas

Inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård har 26 nationella programområden (NPO) och åtta nationella samverkansgrupper (NSG) startats upp.

Ett NPO/NSG består av experter med bred kompetens inom fältet och representation från samtliga sjukvårdsregioner. I NSG deltar även SKR med sakkunniga. Uppdraget för NPO/NSG är att leda och samordna kunskapsstyrningen inom aktuellt fält.

I samtliga sex sjukvårdsregioner pågår arbete med att anpassa och utveckla de regionala kunskapsstyrningsorganisationerna för att koppla samman med den nationella. Sjukvårdsregionerna och regionerna anpassar sina kunskapsstyrningsorganisationer till den nationella programområdes- och samverkansstrukturen. 

(Öppna bilden i pdf-format)

Styrgrupp för kunskpapsstyrning i samverkan (SKS)

Nationella programområden (NPO)

Nationella samverkansgrupper (NSG) Översiktsbild

Nationella arbetsgrupper (NAG)

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK)

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma infrastruktur för att ta fram, kvalitetssäkra, lagra och distribuera kunskapsinnehåll. Nationellt kliniskt kunskapsstöd ägs av Sveriges regioner, och är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård.

Mer information om NKK

Till webbplats för NKK

Norra sjukvårdsregionförbundet

Regionerna Västerbotten, Norrbotten, Jämtland/Härjedalen och Västernorrland har ett gemensamt samverkansorgan, Norra sjukvårdsregionsförbundet (NRF). Där sker samverkan kring hälso- och sjukvård, utbildning, forskning och kunskapsstyrning. Det är på sjukvårdsregional nivå som arbetet med de sjukvårdsregionala programområdena (RPO) sker. Dessa speglar de nationella programområdena och motsvarar det som tidigare benämndes chefssamråd.

Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Sjukvårdsregionala arbetsgrupper (RAG)

Sjukvårdsregionala samverkansgrupper (RSG)