Hbtq-diplomering

Här kan du läsa om regionens arbete med hbtq-diplomeringar för ett jämlikt patientbemötande, jämlik verksamhet och god arbetsmiljö.

Könsidentitet och sexuell läggning på 1177.se
Illustratör: Jessica Arevärn

Hbtq-diplomering

Region Västerbotten har sedan 2016 genomfört hbtq-diplomeringar inom regionens verksamheter. Syftet med hbtq-diplomeringarna är att stödja ett strukturerat och långsiktigt arbete med normer om kön och sexualitet och dess betydelse för hbtq-personers hälsa och livsvillkor. Diplomeringen omfattar ett patientperspektiv, ett arbetsmiljöperspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Hbtq-diplomeringen är en del i att förverkliga regionens mål om jämställdhet och jämlikhet.

Hbtq-diplomeringen riktar sig till hela arbetsgrupper då det är, till exempel, hela kliniken, mottagningen, avdelningen eller enheten som blir diplomerad. Detta erbjuds alla verksamheter inom regionen, både med och utan patientkontakt. Diplomeringsprocessen består av webbutbildning, två fysiska halvdagsträffar samt uppgifter individuellt och i grupp. Själva utbildningsdagarna går att anpassa för både stora och små arbetsgrupper såväl som för arbetsplatser som inte kan stänga sin verksamhet eller delta på plats. 

Alla hbtq-diplomerade vårdenheter finns listade på 1177.se.

Hbtq-diplomerade verksamheter på 1177.se

Diplom till hbtq-diplomerade verksamheter

Utvecklingstrappa för arbete med hbtq

Utvecklingstrappan för hbtq-arbete är ett verksamhtesstöd för att reflektera kring nuläge, framsteg och utvecklingsområden kopplat till hbtq och normer kring sexualitet och kön.

Utvecklingstrappa hbtq

Länk till: Utvecklingstrappa för hbtq-arbete 2020.pdf

Utvärdering och uppföljning

Hbtq-diplomeringen har under 2021 utvärderats både ur ett patientperspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv. Patienter uttrycker i utvärderingen att diplomeringen är en viktig insats för att vårdpersonal ska få kunskap om hbtq-personers livsvillkor och ökad kompetens för ett gott bemötande. Chefer inom diplomerade verksamheter lyfter fram att diplomeringen varit kunskapshöjande och de kopplar samman processen med att verksamheten generellt blivit bättre på att hantera vad som upplevts som svåra frågor. 

Rapporterna ger kunskap om hbtq-personers vårdbehov och erfarenheter av mötet med vården, vårdens erfarenheter av diplomeringen och att arbeta med hbtq-frågor och tillsammans synliggör utvärderingarna hur Region Västerbotten kan fortsätta sitt arbete för att hbtq-personers behov och rättigheter tillgodoses.

Länk till utvärdering:"Det är fokus på rätt saker" Hbtq-personers upplevelser av Region Västerbottens hbtq-diplomering 2021.pdf

Länk till utvärdering: Regnbågsregionen? Erfarenheter från chefer på hbtq-diplomerade verksamheter 2021.pdf

 

Sara Bäckström Hälsoutvecklare, etnolog
E-post
sara.l.backstrom@regionvasterbotten.se