Kontinuitet i vården för personer med komplexa behov

Projektet syftar till att kartlägga vad som är ’best practices’ i vårdkedjan för personer som lever med långvariga, komplexa sjukdomar samt att utveckla mått på vårdkontinuitet.

Svensk hälso- och sjukvård har en hög grad av specialisering, med vård uppdelad i olika nivåer och ansvarsområden. Fragmentiserad vård innebär stora utmaningar för både yrkesverksamma och patienter och medför risker vid informationsöverföring och behandling. Koordinering av svensk sjukvård rankas även lågt i internationella jämförelser.

Begreppet integrerad vård används för att beskriva hur ett sjukvårdssystem länkas samman på olika nivåer, i syfte att skapa vårdkontinuitet för patienten. Många olika integrerade vårdprocessmodeller har vuxit fram som svar på nationella krav på ökad samordning och effektivitet. Dock saknas evidens för att de bidragit till bättre vård och lägre kostnader. Det saknas även giltiga mått för patienter, anhöriga och vårdgivare att utvärdera vårdkontinuitet.

Detta forskningsprojekt syftar till att kartlägga vad som är ’best practices’ i vårdkedjan för personer som lever med långvariga, komplexa sjukdomar, samt att utveckla mått på vårdkontinuitet. Inom projektet genomförs intevjuer med patienter, anhöriga och vård- och omsorgspersonal om vad som är kontinuitet i denna kontext. Projektet bedrivs i tre olika regioner i Sverige, som har valts för att få en spridning mellan norr, söder, glesbygd och storstad (Region Västerbotten, Sydöstra sjukvårdsregionen Kalmar/Kronoberg, och Vårdbolaget TioHundra AB, Stockholms läns landsting).

Projektägare och samarbetspartners

Karolinska institutet, Linnéuniversitetet, Sydöstra sjukvårdsregionen Kalmar/Kronoberg

Finansiering

Forte

Anette Edin-Liljegren Forskningsstrateg, adj. lektor inst. Epidemiologi och Global Hälsa, UmU
E-post
Anette.Liljegren@regionvasterbotten.se
E-post
Anette.edin-liljegren@umu.se
Mobil
+46 70-645 71 97