Att leda med tillit

– Tillit är en nödvändighet. Den måste finnas för att vår vardag ska fungera, för att civilisationen ska hålla ihop och för att demokratin ska fungera, konstaterar Peter Örn på nätverkskonferensen för hälsa och demokrati som denna gång hölls i Umeå.

Peter Örn
Peter Örn låter Tranströmers poesi gestalta hur tillit känns. Foto: Linn Johansson

Peter Örn har ett förflutet som politiker och har bland annat varit partisekreterare i Folkpartiet. Han har varit ordförande i Svenska Röda Korset samt verkställande direktör för Sveriges Radio och har idag en rad styrelseuppdrag samtidigt som han arbetar som konsult, föreläsare och författare.

Han föreläste under rubriken att leda med tillit och inledde med en dikt av Tomas Tranströmer där tilliten gestaltas som en ledstång i mörkret. Ett stöd vi förutsätter ska finnas trots att vi inte ser det.

– Vissa lägger sin tillit till en högre makt, en Gud, som följer en genom både det ljusa och det mörka. Andra har tillit till sina vänner, dem som älskar dig just för att du är den du är, medan åter andra lägger sitt liv i familjens händer, säger Peter Örn.

Att känna tilltro eller tillit betyder att man inte behöver vara rädd. Men där tilliten saknas frodas misstro och rädsla som blir en grogrund för krig och konflikter.

Alla har förmåga

Han berättar om sina erfarenheter från flyktingläger där han mitt i misär och hopplöshet ändå upplevde människans grundläggande värdighet. När allting annat saknades fanns ändå människans tillit till sig själv och sin förmåga.

– Vi har alla kapacitet. En inneboende tilltro till mig själv som innebär att jag kan känna mig trygg. Men ett trauma kan trasa sönder självrespekten, säger Peter Örn.

Han berättar om ett besök på en avdelning där traumatiserade människor får stöd och behandling och hur han utan att reflektera kommenterade en spegel som var övertäckt. Samtalet som då följde fick honom att inse vilka uttryck traumatiska upplevelser kan ta och att det kan bli nödvändigt att täcka över speglar när vi inte längre kan se oss själva i ansiktet.

Peter Örn anser att demokrati är ett försöksprojekt som måste erövras av varje generation. I Sverige har vi högt valdeltagande och stor tilltro till varandra och till myndigheter.

Ett tillitsfullt land

– Tilliten till staten är ovanligt stark här vilket har spelat stor roll. Det beror på att vi inte har någon nämvärd korruption och att vi litar på att de som styr vill oss väl, säger Peter Örn.

Den samhällsutvecklingen beror, tror vissa forskare, på att lagarna här har vuxit fram mellan de bönder som byggde landet. Lagen kom inte uppifrån från någon förtryckare.

SOM-institutet har sedan 1986 årligen mätt hur förtroendet för bland andra myndigheter och organisationer ser ut i landet. Undersökningarna visar att i Sverige har vi ett stort förtroende för våra medmänniskor (57 procent) och för radio och tv (56 procent). Förtroendet är lite lägre (30 procent) för dagspressen.

Sverige har ett mycket högt valdeltagande för en demokrati där 87 procent röstade i det förra valet. Valdeltagandet har dessutom ökat de senaste fyra valen.

– Jag tror att det finns ett väldigt stort politiskt intresse i dag, som till och med är större än det var på 70-talet, säger Peter Örn.

Han anser att det finns mycket som talar för en fortsatt positiv utveckling men att det även finns utmaningar som vi måste ta itu med.

Ojämlikhet föder misstro

Segregationen i samhället är ett stort problem. Det finns stora skillnader mellan och inom olika områden i människors ekonomi, utbildning, arbete och inte minst hälsa. Skillnaderna påverkar också valdeltagandet.

– Det kan skilja 16 år på förväntad livslängd mellan olika områden i samma stad. Ojämlikhet föder misstroende, konstaterar Peter Örn.

En annan utmaning är våldsbejakande grupper som sprider hot och hat med syfte att splittra och öka misstron.

En utveckling som han menar också bidrar till det offentliga samtalets förgiftning där vi ser hur det politiska språket avhumaniseras och samhället polariseras.

– Vi måste värna demokratin genom att kräva jämlikhet.

Tilliten måste även få ett ännu starkare fäste i organisationer och arbetsliv. Han anser att medarbetarna måste få tid till kärnuppgifterna och inte regler och mätningar.

Ömsinta ledare

Peter Örn menar att ledarskapet är viktigt och då inte minst mellancheferna som ofta blir trängda av besparingar och ansvar för allt för många medarbetare.

– Som ledare skapar du tillit genom att sätta utveckling och lärande i centrum så att medarbetare och chefer kan utvecklas tillsammans, anser Peter Örn.

Tillit skapas också genom att beskriva den egna verksamheten som del i en större organisation och visa på vad som ska åstadkommas tillsammans. Politiker och tjänstepersoner ska inte se varandra som motparter som ska förhandla sig fram utan som två olika roller som jobbar mot samma mål. Här måste förtroende byggas mellan individer.

– Vi måste lägga tid på sådant som inte går att mäta och på att berättelser för att skapa mening och känsla i vår verksamhet.

Peter Örn menar att chefer ska vara ömsinta och se misstag som ett sätt att lära. Han råder chefer att formulera en etisk kompass för att kunna vara både ömsint och stenhård när det behövs. Han förespråkar ett ledarskap där det finns utrymme för skratt och överseende.

– Solidaritet bygger tillit och är en livsnödvändighet både för individer och för samhället i stort. Vi måste kunna vara solidariska med generationer som kommer efter oss och med människor vi aldrig kommer att möta.

Tillbaka till nyhetslistan