NYHETER 2020-05-28

Fler efterkontroller och färre bristningar i Västerbotten

Region Västerbotten har gjort flera satsningar på förlossningsvård och kvinnors hälsa under 2019 som ger resultat. Bland annat har antalet allvarliga bristningar minskat i länet och fler går på efterkontroll.

Nyfödd bebis ligger på mammans bröst i sjukhussäng. Foto.

Alla föräldrar ska kunna känna sig trygga och säkra hela vägen – före, under och efter graviditet. Därför har Sveriges kommuner och regioner, SKR, och regeringen en långsiktig överenskommelse om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Genom överenskommelsen har särskilda medel tilldelats regionerna.

SKR:s årliga uppföljning kring regionernas insatser visar att fler går på sina efterkontrollsbesök till mödrahälsovården. I Västerbotten har andelen besök ökat från 80,5 procent till 86 procent under 2019.

Hanna Nyström, samordningsbarnmorska och vårdutvecklare vid Kompetenscentrum för mödra- och barnhälsovård, tror att ökningen beror på ändrade rutiner vid kallelse till efterkontroll med obligatorisk gynekologisk undersökning efter förlossning.

– Jag tror också att det är våra utbildningssatsningar i förlossningsbristningar för primärvårdens barnmorskor som har gett effekt, fortsätter hon.

Satsningar i förlossningsvården

Uppföljningen visar också att antalet allvarliga bristningar har blivit färre. I Västerbotten har de minskat från 3,5 procent 2018 till 2,8 procent 2019.
Arbetet med förlossningsskador fortsätter både genom förebyggande insatser och uppföljning. Ett lyckat exempel är bäckenbottenmottagningarna i Skellefteå, Umeå och Lycksele som följer upp och behandlar kvinnor med förlossningsbristningar.

– Alla kvinnor med en viss grad av förlossningsskada i Region Västerbotten följs upp via enkäter, telefonkontakt och besök. Teamet som hjälper kvinnorna består av barnmorskor, läkare och uroterapeut, säger Anna Rilfors, biträdande avdelningschef på förlossningsavdelningen vid Skellefteå lasarett.

En enkätundersökning som mottagningen gjort visar att patienterna är nöjda med information, bemötande och tillgänglighet.

– De medel vi har fått från regeringen har även gjort att vi kan öka bemanningen genom att exempelvis tillsätta koordinatorer och vidareutbilda fler till barnmorskor. Det är viktigt för att säkra kompetensförsörjningen. Nu gäller det att fortsätta arbetet med att attrahera och bibehålla kompetent personal inom förlossningsvården, säger Anna Rilfors.

Kompetensutveckling och samverkan

Ett annat fokus under 2019 har varit att lyfta och förstärka föräldrastödet i Region Västerbotten för en jämlik vård i hela regionen.

– Vi har tagit fram ett föräldrastödskit som ska göra det lättare för barnmorskor inom mödrahälsovården att hålla i föräldrastödsgrupper oavsett storlek på mottagning och föräldragrupp, berättar Hanna Nyström.

En del av Region Västerbottens medel har gått till utbildningsinsatser för medarbetare inom förlossnings- och mödrahälsovården. Syftet med utbildningarna har bland annat varit att bättre kunna bemöta förlossningsrädsla, hantera akut obstetrik, ge jämlik vård i glesbygd och skapa trygghet kring amning och förlossning.

Det har även gjorts rekryteringar inom förlossningsvården, Ungdomshälsan och Kompetenscentrum för mödra- och barnhälsovård för att säkerställa kompetensförsörjningen.

För att få en bättre samverkan mellan primär- och slutenvård genomförs regelbundna möten med verksamheter genom hela vårdkedjan – före, under och efter graviditet. Målet är att kunna ge en jämlik vård och behandling där alla föräldrar ska kunna känna sig trygga och säkra hela vägen.

Rapport från SKR: Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2019

Tillbaka till nyhetslistan