NYHETER 2022-05-25

Utbildningar för en jämlik vård

För att vården ska bli en trygg och välkomnande plats för alla måste vi bli medvetna om normer och föreställningar om människor som inte passar in i ramen. Genom att gå webbutbildningen om rasism och likvärdigt patientbemötande bidrar vi till en icke-diskriminerande och mer jämlik hälso- och sjukvård. 

 

 

 Men utbildningen som erbjuds alla medarbetare har varit svår att sälja in.

– Det kan finnas många förklaringar till det. Pandemin har gjort det svårt att avsätt tid för utbildning och det är dessutom ett ämne som det kan vara svårt att prata om. Många tycker nog att det är onödigt. De tycker inte att de har något problem med rasism på sin arbetsplats. Men vi kan inte bli medvetna om våra föreställningar utan att prata om dem, förklarar Martin Gode, projektledare på folkhälsoenheten.

Han menar att vi generellt uppfostrats att inte göra skillnad på människor utifrån etnicitet och därför oftast är omedvetna om de föreställningar och normer vi bär med oss. Många anser också att vården är neutral och icke-diskriminerande och ser inte att alla medarbetare och vården som organisation påverkas av samhällets normer.

Webbutbildningen om rasism och likvärdigt patientbemötande finns på lärande landsting och har hittills gåtts av ett 40-tal medarbetare. Den innehåller både avsnitt med kunskap och reflektion. Här finns verktyg för hur man kan tänka före, under och efter ett patientmöte.

Ett likvärdig bemötande betyder inte att det ska vara lika för alla utan att man anpassar sig efter behoven. Exempelvis tar ett möte med tolk förmodligen längre tid än om alla pratar samma språk. Det kan vara svårt att veta om all information nått fram.

Lärande exempel

Kursdeltagana får också ta del av tre ljudberättelser som ger konkreta exempel på hur illa det kan gå när våra förställningar om dem som inte tillhör normen får styra. I ett exempel nekas en person ambulans och dör eftersom sjukdomstillståndet tolkas som kulturell svimning.

Aktuell forskning visar att diskriminering av alla slag påverkar människors psykiska, sociala och fysiska hälsa.  Men även oro för, eller tidigare erfarenheter av, diskriminering påverkar hälsan indirekt då man undviker att söka vård trots att det finns ett behov. 

Martin Gode menar att problemet är större än man kan tro även om det inte finns någon heltäckande statistik. Det finns en handfull dokumenterade fall där människor dött på grund av att de inte passat in i normen på grund av sin hudfärg eller etnicitet.

– Det är därför det är så viktigt att vi utmanar våra egna fördomar och försöker förstå de rasistiska strukturer vi alla är en del av, säger Martin Gode.

En annan utbildning han vill puffa för är en webbutbildning om juridisk status och rätten till vård. Även den innehåller, fakta, exempel och reflektionsfrågor.

Vård på lika villkor

I vår region har bland andra asylsökande och papperslösa rätt till vård på lika villkor efter ett beslut 2015 i dåvarande landstingsstyrelsen.

Beslutet grundade sig på att styrelsen ville trygga patientsäkerheten även för dessa grupper och erbjuda vård efter behov.

– Trots att det är sju år sedan beslutet tror många fortfarande att det tidigare begreppet ”vård som inte kan anstå” fortfarande gäller, berättar Martin Gode.

Det är viktigt att kunskapen sprids så att alla får den vård de har rätt till. Vård på lika villkor underlättar också för medarbetarna i hälso- och sjukvården som slipper fundera på vilken vård som kan anstå.

Om man på en arbetsplats skulle vilja lära sig mer om rasism eller hur juridisk status påverkar rätten till vård kan man höra av sig till folkhälsoenheten.

Här hittar du webbutbildningen om rasism och jämlikt patientbemötande.

 

Tillbaka till nyhetslistan