Strålsäkerhet

När du vill genomföra ett forskningsprojekt med bild- och funktionsmedicinska metoder behöver du som är forskningsansvarig förbereda en preliminär projektanmälan till Radiologins forskningsråd för bedömning av möjlighet att genomföra projektet. Här hittar du det du behöver veta.

Radiologins forskningsråd (RFR) hanterar alla forskningsstudier där bild- och funktionsmedicinska metoder ingår. Det gör vi för att på bästa sätt redan innan studiestart kunna stötta forskning som bedrivs vid Region Västerbotten och Umeå universitet, och för att säkerställa att metoder som används är optimerade och berättigade för regionens innevånare när de ingår i studier som forskningspersoner. Det innebär att det krävs ett godkännande från Etikprövningsmyndigheten för att få genomföra forskningsstudier i regionen. Dessutom ska strålskyddsmässiga (metoder och utrustning) förutsättningar liksom ekonomiska (tillgång till utrustning och personal) vara tillgodosedda för att en studie ska kunna genomföras i regionen.

Praktiska frågor om genomförande av studier hanteras av RFR, och som utskott till regionens Strålskyddsråd även frågor rörande minimering av risker för patienter, personal och allmänhet när joniserande strålning används i bild- och funktionsmedicinska metoder.

Innan en klinisk studie startar ska du som är forskningsansvarig förbereda en preliminär projektanmälan till RFR för bedömning av möjligheten att genomföra projektet.

Ladda ner Excel-filen Preliminär projektanmälan till RFR

Den preliminära projektanmälan ska tillsammans med ett godkännande för studien från Etikprövningsmyndigheten, med relevanta bilagor, skickas till forskningssamordnare vid Bild- och funktionsmedicin. Studieansvarig läkare och forskningssköterska blir sedan inbjudna för att presentera studien i RFR. När det finns en överenskommelse eller avtal mellan huvudprövare och/eller läkemedelsfirma och Bild- och funktionsmedicin kan kliniska studier inledas.

Kontaktpersoner Bild- och funktionsmedicin

Dimitrios Ikonomidis och Kajsa Burström
Forskningssamordnare
090-785 33 60
imaging.research@regionvasterbotten.se

Kontaktperson Centrum för informationsteknik och medicinsk teknik

Jonas Andersson
Sjukhusfysiker
090-785 27 96 och 070-377 42 32
jonas.s.andersson@regionvasterbotten.se