Rehabkompassen

Stroke är den vanligaste orsaken till handikapp hos vuxna – i hela världen drabbas 15 miljoner människor varje år och i Sverige lever uppskattningsvis omkring 100 000 strokeöverlevande med långvariga rehabiliteringsbehov. Symptomen som följer är ofta komplexa och kan påverka patienten både fysiskt, psykiskt och emotionellt. Ett kort mottagningsbesök räcker därför sällan till för att kartlägga hela patientens komplexa symptombild.

För att bemöta dessa utmaningar utvecklar vi på MT-FoU, i samarbete med Neuro-huvud-hals-centrum, det digitala uppföljningsverktyget Rehabkompassen™. Baserat på självskattningsenkäter som patienten besvarar från sitt hem, presenterar verktyget en heltäckande och grafisk bild av patientens rehabiliteringsbehov. Verktyget kan på så sätt fungera som ett vägvisande underlag och beslutfattande stöd vid teambedömning och läkarbesök, där patientens behov får stå i centrum.

Rehabkompassen™ förväntas bidra till en mer jämlik, patientcentrerad och effektiv strokerehabiliteringvård samt underlätta patientens övergång mellan olika vårdnivåer (kommun, primärvård och sjukhus). Detta kan i sin tur underlätta en individanpassad rehabilitering och förbättra patienternas funktion, vardagsaktivitet och livskvalité utan extra bekostnad av vårdens begränsade resurser. Detta skulle kunna leda till stora besparingar i mänskligt lidande och av gemensamma sjukvårds- och samhällsresurser.

Verktyget testas för närvarande i  en pilotforskningsstudie (2019–2021) på Neuro-huvud-hals centrum (NHHC) vid Norrlands Universitetssjukhus, , där bland annat användarvänlighet, nytta och hälsoekonomiska effekter kommer att utvärderas. Specialistläkare Xiaolei Hu vid NHHC är idéskapare och projektägare.

 

Kontaktpersoner
marcus.karlsson@regionvasterbotten.se
karolina.jonzen@regionvasterbotten.se