Stab för forskning, utbildning och innovation

Staben för forskning, utbildning och innovation leder, initierar och följer upp regionens engagemang i forsknings-, utbildnings- och innovationsfrågor. Staben driver också rent praktiskt och konkret viss verksamhet relaterad till området.

I stabens uppdrag ingår att omvärldsbevaka, skaffa kunskap och kompetens, ta fram strategier och handlingsplaner, och att driva på och medverka i regionens utveckling så att de uppställda målen inom olika områden kan nås.

Staben för forskning, utbildning och innovation omfattar flera verksamheter

Kliniskt forskningscentrum, KFC, är en för region och universitet gemensam resurs för patientnära klinisk forskning. På KFC finns lokaler och utrustning för att bedriva studier, samt utbildad forskningspersonal som kan genomföra studierna och projektledare som kan hjälpa till med regulatoriskt studiestöd.
Kliniskt forskningscentrum

Registercentrum Norr är en stödorganisation som verkar för utveckling av befintliga och nya kvalitetsregister samt forskningsstöd inom statistik.
Registercentrum Norr 

Enheten för innovation och forskningsanslag arbetar för att underlätta introduktion av innovationer i vården. Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för invånare, medarbetare, verksamheter samt vården som organisation. Likaså handlar det om att skapa värden för samarbetspartners inom näringslivet, akademi och samhället i stort.
Innovation och partnerskap

Enheten för utbildning och kunskapsutveckling är en verksamhet som arbetar med kvalitetsutveckling av det lärande som bedrivs i vårdverksamheterna för hälso-och sjukvårdens studenter och medarbetare.
Enheten för utbildning och kunskapsutveckling

Kliniskt träningscentrum arbetar för att utveckla och fördjupa medarbetarnas kunskap inom bland annat förflyttningskunskap, HLR och teamträning. Kliniskt träningscentrum är en länsklinik med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå.
Kliniskt träningscentrum

Glesbygdsmedicinskt centrum arbetar med forskning, utveckling och innovation kring god och nära vård i glesbygd, samers hälsa, rekrytering samt utbildning med syfte att öka kunskapen om hur hälso- och sjukvårdsbehov på bästa sätt kan tillgodoses för befolkningen i Västerbotten.
Glesbygdsmedicinskt centrum

Regionalt cancercentrum Norr (RCC Norr) är ett kunskapscentrum som stödjer Norrlandsregionerna i att utveckla cancervården. RCC Norr knyter samman kompetenser, resurser och kunskap inom cancerområdet. 
RCC Norr

Familjemedicin medverkar på läkarutbildningen vid Umeå universitet och ansvarar bland annat för den kliniska utplaceringen i primärvården. Familjemedicin handlägger medel från avtalet om läkarutbildning och forskning, ALF-medel, i samarbete med Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, allmänmedicin och Forskning,- utbildnings- och innovations (FoUI)-kansliet inom Region Västerbotten. Ansvariga för enheten för familjemedicin är forsknings-, utbildnings- och innovationschef Göran Larsson och Sofia Wikberg, projektledare/handläggare för Verksamhetsförlagd utbildning.

Kontakta oss

Forsknings-, utbildnings- och innovationsdirektör

Beatrice Melin
Telefon: 073-091 80 28
E-post: beatrice.melin@regonvasterbotten.se

Forsknings-, utbildnings- och innovationschef

Göran Larsson
Telefon: 070-293 50 44
E-post: goran.larsson@regionvasterbotten.se

Enhetschef, Kliniskt forskningscentrum

Anna Ramnemark
Telefon: 090-785 43 96
E-post: anna.ramnemark@regionvasterbotten.se

Tillförordnad enhetschef, Registercentrum Norr

Gabriel Granåsen
Telefon: 090-785 72 77
E-post: Gabriel.Granasen@regionvasterbotten.se

Enhetschef, Enheten för utbildning och kunskapsutveckling

Carina Olovsson
Telefon: 090-785 09 70
E-post: Carina.Olovsson@regionvasterbotten.se

Enhetschef, Innovation och forskningsanslag

Örjan Norberg
Telefon: 070-309 18 68
E-post: orjan.norberg@regionvasterbotten.se 

Enhetschef, Glesbygdsmedicinskt centrum

Andreas Lundqvist
Telefon: 070-216 67 68
E-post: andreas.lundqvist@regionvasterbotten.se

Enhetschef, Regionalt cancercentrum Norr

Anna-Lena Sunesson
Telefon: 070-397 70 81
E-post: annalena.sunesson@regionvasterbotten.se

Postadress

Region Västerbotten
Stab för forskning, utbildning och innovation
901 85 Umeå