Matvanor

Mat och måltider är en del av livet hela livet och är en förutsättning för välbefinnande. Behovet av energi och näringsämnen varierar utifrån ålder, kön, aktivitet, hälsa och eventuell sjukdomsbild.

Läs mer om hälsosamma matvanor på 1177.se

Hälsosamma matvanor minskar risken för många av våra livsstilsrelaterade sjukdomar, något som i vår del av världen bidrar mest till ohälsa i befolkningen. Med hälsosamma matvanor avses att energi- och näringsintag, livsmedelsval, tillagningsform och måltidsmönster motsvarar individens behov.

Kostråd för att främja hälsa

Ohälsosam matvanor är, efter tobak, det som orsakar flest sjukdomar i Sverige idag. En fjärdedel av befolkningen riskerar att bli sjuka eller dö i förtid av livsstilssjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och cancer på grund av sina matvanor.

De kostråd som ges inom hälso- och sjukvården ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från de Nordiska näringsrekommendationerna.

Västerbottenstallriken – mat som gör gott för både din hälsa och ditt län!
I broschyren Västerbottenstallriken hittar du inspirerande recept till välsmakande, hälsosamma måltider med råvaror från Västerbotten. Broschyren är framtagen i samverkan med Länsstyrelsen Västerbotten och Institutionen för kost- och måltidsvetenskap vid Umeå universitet.

Äta ute – en väg till bättre hälsa

Att vara ute i naturen kan ge många hälsovinster för både den fysiska och psykiska hälsan. Friluftslivet spelar därför en viktig roll för hälsan. Något som också påverkar hur vi mår är maten vi äter. En del av ett aktivt friluftsliv är att äta ute. Här finns en broschyr med tips på hälsosam, enkel och säsongsanpassad mat som passar de flesta.

Äta utomhus – en väg till bättre hälsa

Kost till barn och unga

Inom Västerbotten arbetar vi strategiskt med att förbättra hälsan hos barn och unga via Salut-satsningen. Ett av Salut-satsningens målområden är att tidigt främja goda matvanor.

Tillsammans med Folktandvården har vi genomfört kampanjer för att förbättra matvanor och tandhälsa.

Region Västerbotten har tagit fram råd och recept som hjälper till att introducera gluten i små barns mat. De kan användas av dig som är förälder eller av dig som arbetar med barnhälsovård.

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levandsvanor

Inom Region Västerbotten arbetar vi strategiskt med att implementera och följa de arbetssätt som rekommenderas i Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Det innefattar metoder inom alla levnadsvanor och specifika åtgärder till patienter som identifieras med ohälsosamma matvanor. Folkhälsoenheten följer regelbundet statistik hur specialistsjukvården och primärvården utför rekommenderade åtgärder och erbjuder utbildning till de enheter som önskar.

Kostråd vid Västerbottens hälsoundersökningar

De råd om mat och matvanor som ges till den som deltar i Västerbottens hälsoundersökning, VHU, syftar framförallt till att förebygga hjärtkärlsjukdom och utgår från kostråden som grundar sig på Nordiska Näringsrekommendationer 2012 samt anpassas av VHU-sköterskan till deltagarens förutsättningar och behov.

Kost och cancer

Vissa typer av livsmedel och näringsämnen skyddar mot uppkomst av cancer medan andra kan öka risken. För att förebygga cancersjukdomar är det viktigaste att hålla vikten om man är normalviktig eller gå ner i vikt om man är överviktig. De kostråd som utgår från Nordiska näringsrekommendationer överensstämmer med de rekommendationer som ges för att förebygga cancersjukdom.

World Cancer Research Fund, WCRF, är en organisation som utreder hur matvanor påverkar cancerrisken. Organisationen bedömer vetenskapliga studier och ger råd om hur man kan minska risken för cancer.

I samarbete med Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland arbetar Folkhälsoenheten med preventiva insatser vad gäller kost och cancer.

Cecilia Hellberg Hälsoutvecklare, dietist
E-post
cecilia.hellberg@regionvasterbotten.se
Telefon
073-0874704