Vipviza

Rökning och högt kolesterolvärde är riskfaktorer som idag får läkarna att sätta in förebyggande insatser mot hjärt-kärlsjukdom. I Vipviza-studien vänder forskarna upp och ner på denna praxis. Genom ultraljud av kärlen skapar de en bild som säger mer än tusen ord.

Ultraljud av halsens kärl visualiserar eventuell åderförkalkning.
Ultraljud av halsens kärl visar i bild om det finns en förkalkning och tydliggör risken för sjukdom. Foto: Jennie Vennberg

Hjärtkärlsjukdom är fortfarande den vanligaste orsaken till förtida död hos både män och kvinnor. Men de sociala skillnaderna är stora och sjukdomen är vanligare hos personer med lägre inkomst och utbildning. 

Hjärtinfarkt och stroke orsakas av indirekta riskfaktorer som går att påverka. Dit hör rökning och högt kolesterolvärde, som i sin tur leder till åderförkalkning. 

Trots att hjärtkärlsjukdom går att förebygga är det låg träffsäkerhet i att bedöma risken för sjukdom. Det finns riktlinjer för förebyggande insatser, men följsamheten till dem varierar bland läkarna. Det är också svårt att motivera patienter att långsiktigt ändra sin livsstil och förebygga sjukdom med läkemedelsbehandling. 

Visar sjukdomsrisken med ultraljud

Vipviza* vänder upp och ner på nuvarande praxis. I stället för att bygga preventionen på indirekta riskfaktorer går man direkt till den underliggande åderförkalkningen. Det är väggtjocklek och förekomst av plack i halsartärerna som är basen för att bedöma och förstå risken för sjukdom och sätta in förebyggande åtgärder. 

Genom ultraljud av kärlen skapar man en bild som säger mer än tusen ord. 

Vipviza är även innovativ då den är en storskalig randomiserad behandlingsstudie, integrerad i en redan existerande kedja från screening till prevention och från primärvård till specialiserad vård inom länets hälso- och sjukvård. 

Målsättning med Vipviza

Genom att visualisera tidig åderförkalkning i halskärlen vill forskarna

  • förbättra träffsäkerheten i bedömningen av risk för hjärtkärlsjukdom
  • uppnå större förståelse hos individen för risken att drabbas av hjärtkärlsjukdom
  • öka motivationen för prevention hos både läkare och patient och därmed bättre kontroll av riskfaktorer
  • bedöma effekten av interventionen i relation till patientens kön, socioekonomiska situation, och personliga karaktärsdrag till exempel hälsolitteracitet och copingstrategier
  • på lång sikt bidra till minskat förtida insjuknande och död i hjärtkärlsjukdom. 

Så går studien till

Halskärlen undersöks med ultraljud hos 3 600 40-, 50- och 60-åringar som har deltagit i Västerbottens hälsoundersökningar och som uppvisar riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom. 

Ultraljudsundersökningarna görs på Kliniskt forskningscentrum vid Norrlands universitetssjukhus, på Skellefteå och Lycksele lasarett eller på hälsocentral i inlandet, där vi använder en portabel ultraljudsapparat. 

Studiedeltagarna fördelas slumpvis till två grupper och efter undersökningen får hälften av dem och deras läkare information om eventuell åderförkalkning grafiskt och med bild i färg. Den andra gruppen och deras läkare får ingen information om ultraljudet. Med enkäter kartläggs deltagarnas socioekonomiska situation, stress, socialt nätverk och beteenden kring hur de hanterar hälsa och sjukdom. De och deras familjeläkare intervjuas, och efter ett och tre år följs riskfaktorer och levnadsvanor upp med ny provtagning och enkäter. Efter tre år görs en ny ultraljudsundersökning. 

Tidplan och analys av Vipviza

Rekryteringen av 3 600 deltagare avslutas i maj 2016. Den första omgången med ultraljud startade våren 2013 och avslutas juni 2016. Den andra omgången ultraljud, provtagningar och enkäter beräknas pågå hösten 2016 till våren 2019. Analysen av data från de första mätningarna och undersökningarna startar hösten 2016 och beräknas pågå flera år. Resultaten i gruppen som fått information om första ultraljudet jämförs med resultaten i gruppen som inte fått information. Utvecklingen av riskfaktorer, levnadsvanor, läkemedelsbehandling och ultraljudsresultat ska analyseras. Hjärtinfarkt, stroke och död följs via register efter fem och tio år. 

Vi använder både kvantitativa och kvalitativa metoder när vi utvärderar data. Särskild vikt läggs vid riskkommunikation, riskförståelse och vilka faktorer som är av betydelse för att genomföra en förebyggande behandling. I studien ingår även att analysera och utveckla avancerad ultraljudsteknik och innovativa biomarkörer. En särskild fördel med studien är de upprepade mätningarna och därmed möjligheten att följa ett förlopp.

Stora förväntningar på Vipviza 

Detta är en av världens största preventiva behandlingsstudier som är integrerad i rutinsjukvård och den förväntas ge

  • ny kunskap om utbredning i av tyst åderförkalkning i den medelålders befolkningen
  • bättre precision att bedöma risk för hjärtkärlsjukdom
  • ökad kunskap om effekten av riskkommunikation i relation till sociala och psykologiska faktorer
  • bättre följsamhet till riktlinjer hos både läkare och individ. Studien innebär metodutveckling från att kartlägga risk till att individanpassa prevention och långtidsuppföljning. Den förväntas bidra till att minska förtida insjuknande och död i hjärtkärlsjukdom.  

Samarbete mellan region och universitet

Studien är ett samarbete där Folkhälsoenheten, primärvården, Hjärtcentrum, Strokecenter och Beteendemedicin deltar från regionen. Från Umeå universitet deltar institutionen för folkhälsa och klinisk medicin med enheterna för epidemiologi och global hälsa, medicin och familjemedicin samt institutionerna för strålningsvetenskaper, medicinsk biovetenskap och psykologi.

Så finansieras studien

Projektet stöds av Vetenskapsrådet, Umeå universitet, Region Västerbotten, Hjärt-Lungfonden, Svenska läkarsällskapet, Visare Norr, Norrländska Hjärtfonden, Riksförbundet Hjärt- och lungsjukas förening, Hjärt-lungsjukas förening Västerbotten, Stroke Riksförbundet, Strokefonden Norrland och Svenska försäkringsföreningen och genom en generös donation av Carl Bennet AB.

Två spjutspetsanslag

2016 gick två av regionens så kallade spjutspetsanslag till projekt kopplade till Vipviza-studien:

* Vipviza uttyds ”VIsualiZation of asymptomatic atherosclerotic Atherosclerotic disease for optimum cardiovascular prevention – a randomized controlled study within Västerbotten Intervention Programme, VIP.

Margareta Norberg Distriktsläkare, medicine doktor i allmänmedicin och epidemiologi, docent
E-post
margareta.norberg@umu.se
Telefon
090-785 33 47