Stressrehabilitering

Här finns information för dig som ska remittera en patient till Stressrehabiliteringen samt informationsmaterial om vår verksamhet som du kan ge till din patient.

Vi bedömer, behandlar och rehabiliterar personer som har stressrelaterad psykisk ohälsa, framför allt utmattningssyndrom, för att återställa bästa möjliga hälsa, funktion och arbetsförmåga.

Indikation för remiss

En remiss till Stressrehab skickas då

 • inremitterande behöver stöd i bedömning och diagnostik vid stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom
 • en patient med utmattningssyndrom är i behov av behandling och rehabilitering – trots insatser och utvärderade behandlingsförsök (till exempel vid samtidigt depression och ångest) inom primärvård eller företagshälsa. Förutsättningarna är att patienten är intresserad av behandling i grupp, redo för arbetsrehabilitering och färdigutredd avseende differentialdiagnoser.

Remissförfarande

Patienten kommer till oss efter remiss från läkare, från annan vårdpersonal eller genom egen vårdbegäran. Om remissvillkoren uppfylls (se Remissens innehåll nedan) erbjuder vi vanligtvis två bedömningssamtal; ett hos läkare och ett hos psykolog. Utifrån samtalen tar ett team på Stressrehab ställning till diagnos, behandling och lämpliga rehabiliteringsinsatser. Stressrehabs multimodala rehabilitering kan då vara ett alternativ eller så bedöms andra insatser utanför Stressrehab som mer optimala utifrån patientens behov.

Remissens innehåll

En remiss till Stressrehab bör innehålla

 • tydlig frågeställning, till exempel ”stöd i bedömning”
 • aktuell diagnos och stressrelaterade symtom
 • sjukdomshistoria, även psykiatrisk
 • belastning på arbete, fritid och i familj
 • tidigare utredning och behandling
 • relevanta läkemedel
 • sjukskrivningshistorik
 • patientens inställning till behandling i grupp och arbetsrehabilitering
 • resultat av basal utredning, status, laboratorieprover som är högst fyra månader gamla och självskattningsformulär.

Basal utredning i primärvården

Syftet med en basal utredning är att utesluta relevanta differentialdiagnoser. Utredningen bör bestå av

 • somatiskt status: cor, pulm, blodtryck, thyr, neurologiskt status, buk, EKG (vid symtom som hjärtklappning eller tryck över bröstet)
 • provtagning utifrån klinisk bedömning, till exempel blodstatus, p-TSH, p-glc, p-krea, Pt-eGFR, p-Ca, p-alb, p-Ca korr, SR, homocystein/B12, folat, B-PEth vid misstanke om skadligt alkoholbruk, p-Na vid långvarigt bruk av antidepressiva. Basal provtagning och status för övrigt anpassas till klinisk bild.
 • självskattningsformulär: SMBQ, HAD, AUDIT
 • vid uttalade kognitiva störningar – ta ställning till neurologisk/geriatrisk utredning
 • suicidriskbedömning.

Patientinformation på 1177.se

Hänvisa gärna dina patienter till 1177.se där det bland annat finns information om stresshantering och sömn under ingången Liv & hälsa. På 1177.se finns även information om Videobesök i Region Västerbotten

Information att ge till patienter

Kontakta oss

För ärenden som inte rör patienter
E-post: stressrehabilitering@regionvasterbotten.se

Postadress och telefon:
Stressrehabilitering
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå
Telefon: 090-785 33 70

Avdelningschef Katarina Steinholtz
E-post
katarina.steinholtz@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 33 73
Verksamhetschef Annika Nordin-Johansson
E-post
annika.nordin.johansson@regionvasterbotten.se
Telefon
070-290 63 08