Arbetsplats- och förskrivarkod

Recept och hjälpmedelskort måste vara försedda med arbetsplatskod och förskrivarkod för att kunna expedieras på apotek. Avsaknad av dessa utgör ett hinder för expedition.

Arbetsplatskod

Arbetsplatskod är obligatorisk på recept för att patienten ska få del av läkemedelsförmån. Saknas arbetsplatskod kommer patienten att få betala fullt pris för läkemedlet/hjälpmedlet.

Tilldelning av arbetsplatskod administreras av regionerna oavsett om förskrivaren är anställd inom regionen eller inte.

Regionens egna verksamheter har idag arbetsplatskoder. En gemensam överenskommelse mellan regionen och förskrivare utanför regionen görs, för erhållande av arbetsplatskod. Ansökan om arbetsplatskod görs på särskild blankett (se länk nedan). I ansökan framgår även vilka villkor som ska uppfyllas för att förskrivaren ska erhålla en arbetsplatskod.

Förskrivare ska se till att recept som lämnas ut till patienterna är försedda med arbetsplatskod. Arbetsplatskoden ska vara maskinellt läsbar i form av streckkod.

Ansökan arbetsplatskod

Förskrivarkod

Ny legitimerade förskrivare får sin förskrivarkod per post i samband med att legitimationen utfärdas. Sjuksköterskor och barnmorskor tilldelas sin förskrivarkod när Socialstyrelsen godkänt deras begäran om förskrivningsrätt.

För alla recept, oavsett om det gäller vanliga läkemedel eller narkotiska preparat, krävs enligt lagstiftning förskrivarkod för att receptet skall kunna expedieras på apotek.

Socialstyrelsen får använda receptregistret för tillsyn över enskilda läkare och tandläkares förskrivning av narkotiskt läkemedel. 

Om du av någon anledning saknar din personliga förskrivarkod kan du beställa den genom att kontakta Socialstyrelsen.
https://legitimation.socialstyrelsen.se/ansok-om-intyg/intyg-om-forskrivningsratt/

Information om e-förskrivning

Den 10 maj 2022 blir elektronisk förskrivning huvudregel vilket också gäller fritidsförskrivare/pensionärer.

E-hälsomyndigheten tillhandahåller ett webbaserat verktyg för elektronisk förskrivning.
https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/yrkesverksam/forskrivningskollen/ 

Det finns andra webblösningar samt applikationer för smarta telefoner tillgängliga på marknaden som kan användas för elektronisk förskrivning.

Alfa e-recept: https://www.e-recept.se/
ApoEx e-recept: http://www.apoex.se/erbjudande/care-och-e-recept/
E-förskrivning: http://www.e-forskrivning.se/
Muntra e-förskrivning: http://www.about.muntra.se/erecept

Region Västerbotten kan inte tillhandahålla hjälp och stöd för aktivering av e-förskrivning vare sig på webb eller för applikation för smarttelefon.

Beställning av receptblanketter

Regionens verksamheter kan beställa receptblanketter och ha som reservrutin. Sedan 1 maj 2021 är det en ny receptblankett.

Receptblanketter beställs hos PostNord Strålfors AB. Som beställare kontaktar du Strålfors i frågor som rör beställning, priser och leverans.
PostNord Strålfors
Telefon: 010-331 25 25 (knappval 3, Recept)
E-post: customer.service@stralfors.se

 

Läkemedelscentrum
E-post
lakemedelscentrum@regionvasterbotten.se